എന്റെ ഉമ്മ ഹൂറി

എന്റെ ഉമ്മ സീനത്ത് ഒരു നൽപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആറ്റൻ ചരക്കാണ്. നല്ല തടിയുണ്ട്. വിരിഞ്ഞ കുണ്ടിയും വലിയ മുലകളും, വയർ അൽപം ചാടിയിട്ടുണ്ട്. അൽപം ഗൗരവം ഉള്ളവട്ട മുഖം. കൊഴുത്തു തടിച്ച തുടകൾ. ഇരു നിറം. ഇപ്പോൾ സീനത്തിന്റെ രൂപം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലൊ. ഉമ്മ ഒരു വെടിയാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് എനിക്ക് പതിനെട്ട വയസ്സുള്ളപ്പോളാണ്. നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കില്ലെങ്കിലും പണക്കാർക്കും മറ്റും ഉമ്മ നല്ലോണം ഊക്കാൻ കൊടുക്കും. അൾസറിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടെന്നും അത് ചികിത്സിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഉമ്മ … Read more