എൻ്റെ കുഞ്ഞുമ്മ സാജിന – 3

എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയെ പൂർണം ആയിട്ടും എനിക്ക് ലഭിച്ച കഥ. കുഞ്ഞുമ്മയിലെ കഴപ്പിളകിയ കളിക്കാരി എനിക്ക് മുന്നിൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച സംഭവം.

എൻ്റെ കുഞ്ഞുമ്മ സാജിന – 2

സാജിന കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഇരുപ്പ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ മുണ്ടിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്നും ഇട്ടിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് നടന്ന അടിപൊളി സംഭവങ്ങൾ.

എൻ്റെ കുഞ്ഞുമ്മ സാജിന – 1

എൻ്റെ കൊച്ചുമ്മ ആയ സാജിന കുഞ്ഞുമ്മ ആണ് ഈ കഥയിലെ നായിക. ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അവളോട് എനിക്ക് തോന്നിയ കാമം പ്രണയം ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ 34 വയസിൽ അവളെ അറിയിക്കുന്നത്.