എൻ്റെ കസിൻ ഇത്താത്ത – 3

ആദ്യത്തെ കളി കഴിഞ്ഞു ഞാനും എൻ്റെ സുന്ദരി കസിൻ ഇത്താത്തയും വീണ്ടും അടുക്കുന്നതും സെക്സിൻ്റെ പുതിയ തലങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചറിയുന്നതും ആണ് ഈ കഥയിൽ.

എന്റെ കസിൻ ഇത്താത്ത – ഭാഗം 2

34 വയസ്സും ചരക്കുമായ എന്റെ കസിൻ ഇത്താത്തയുടെ മുലപ്പാലുള്ള ആ വലിയ മുലകൾ ഞാൻ കുടിക്കുന്നതും തുടർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ ഭാഗത്തിൽ വായിക്കാം.

എന്റെ കസിൻ ഇത്താത്ത – ഭാഗം 1

ഇത്താത്താന്റെ മുലകൾ കമ്പി സ്റ്റോറി

അളിയൻ ഗൾഫിൽ ഉള്ള, 3 കുട്ടികൾ ഉള്ള, എന്റെ ചരക്ക് 34 വയസ്സുകാരി കസിൻ ഇത്താത്തയെ ഞാൻ വശീകരിച്ചു കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ കഥ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.