എന്റെ ആന്റി – ഭാഗം 2

“ആആആ പതുക്കെ നക്കി താടാ കുട്ടാ പൂറിന് നോവിക്കാതെ…..” ഈ കഥ മുഴുവനായി ആന്റിയുടെ കളിയോടുള്ള ആർത്തിയും എനിക്കു ആന്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സുഖത്തിന്റെയും വിവരണം ആണ്.

എന്റെ ആന്റി

ആന്റിയെ കൂടാതെ ഈ കഥയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത ഒരു 20കാരി കാന്താരി പൂറിയാണ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര വന്നത്