ചെറുപ്പത്തിലേ വിധവയായ നാട്ടുകാരി ചേച്ചി – 2

ശാന്തി ചേച്ചിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കമ്പി പറയുന്നതും ഒടുവിൽ വീഡിയോ കോളിൽ സ്വയംഭോഗം ചെയ്ത് വെള്ളം കളയുന്നതുമാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ. ഒരു കളി കൊണ്ട് ഒന്നുമാകാത്ത ചേച്ചി വീണ്ടും കട്ടിലിൽ കിടന്ന് കമ്പി വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിരലിട്ട് സുഖിക്കുന്നു.

ചെറുപ്പത്തിലേ വിധവയായ നാട്ടുകാരി ചേച്ചി

യൗവ്വനം അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട എനിക്ക് കുഞ്ഞു നാളിലെ അറിയാവുന്ന ചേച്ചിയെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയതിൻ്റെയും അവളെ വളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെയും കഥ.