ചേച്ചിമാർ – ബന്ധങ്ങളും ബന്ധപ്പെടലുകളും – 3

എൻ്റെ ബന്ധത്തിലെ ചേച്ചിയുമായുള്ള കമ്പിയടിപ്പിച്ച ബൈക്ക് യാത്രയും തുടർന്ന് ചേച്ചി അയൽക്കാരിയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്ന് ആസ്വദിച്ചതിൻ്റെയും കഥ.

ചേച്ചിമാർ – ബന്ധങ്ങളും ബന്ധപ്പെടലുകളും – 2

എന്റെ മരുമകളെയും ചേച്ചിയെയും ഒരേപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം ഞാൻ നല്ലപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്തിന്റെ കഥ. അനുഭവം ആണ് കൂടുതലും. കളി കഥകൾ പുറകെ വരുന്നു.

ചേച്ചിമാർ – ബന്ധങ്ങളും ബന്ധപ്പെടലുകളും – 1

അച്ഛന്റെ ചേട്ടന്റെ മകൾ സുനിത ചേച്ചിയുമായി ചേച്ചിയുടെ മകളും ആയുള്ള ചില ഓർമ്മകൾ. ഒരു തുടക്കം മാത്രം, കളികൾ ഇല്ല. അത് പിന്നീട്. ഓരോന്നും ഓരോ ആസ്വാദനം മാത്രം.