ബംഗാളി കിളവൻ്റെ മുതുകുണ്ണയും വീണയുടെ ഇളം പൂറും – 2

ബംഗാളി കിളവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്രകാരം വീണ തൻ്റെ കോളേജിലെ കൂട്ടുകാരിയായ സുല്ഫിത്തിൻ്റെ സീൽ പൊട്ടിയ കളി വിശദമായി വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

ബംഗാളി കിളവൻ്റെ മുതുകുണ്ണയും വീണയുടെ ഇളം പൂറും

വീട്ടിൽ പണിക്കു വന്ന കിളവൻ ബംഗാളി കഴപ്പ് അൽപ്പം കൂടുതലുള്ള വീണയുടെ ഇളം പൂർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ഒരു രാത്രി ഒറ്റക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയ വീണക്ക് സംഭവിച്ചത്.