അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച ആദ്യ കളി – ഭാഗം 2

ആദ്യത്തെ കളിക്ക് ശേഷം പിന്നെയും ചേച്ചിയെ ധൈര്യപൂർവ്വം കളിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ആയി മാറി. അത് ഒടുവിൽ എങ്ങനെ സാധ്യമായി എന്ന് വായിച്ചറിയൂ.

അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച ആദ്യ കളി

ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു ചേച്ചിയെ കളിച്ച കഥയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു റിയൽ കഥ ആയതുകൊണ്ട് യാതൊരു മസാലയും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല.