അമ്മായിയമ്മ മരുമകന് ചെയ്ത ഉപകാരം – 3

കഥയുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ അമ്മായിയമ്മയെ ഊക്കുന്ന മരുമകൻ ശ്യാം അതിനു ശേഷം അനിയത്തിയെ കുണ്ണയിൽ കേറ്റി കളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

അമ്മായിയമ്മ മരുമകന് ചെയ്ത ഉപകാരം – ഭാഗം 2

ചേച്ചി അമ്പിളിക്ക് വേണ്ടി മമ്മി ശ്രീദേവി ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ശ്യാം ചേട്ടന് ഊക്കിക്കൊടുത്തു സുഖിപ്പിച്ചത് കണ്ട അനിത ശ്യാമിന് കളിക്കാൻ കൊടുത്തു ചേച്ചിയെ സഹായിക്കുന്നു!

അമ്മായിയമ്മ മരുമകന് ചെയ്ത ഉപകാരം – ഭാഗം 1

ഗർഭിണിയായ മകളുമായി കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് നടന്ന മരുമകൻ പിന്നെ പെണ്ണ് പിടിയും കൂടെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മായിയമ്മ ഒരു ‘കടുംകൈ’ ചെയ്യുന്നു. കഥയിൽ വായിക്കാം.