അമ്മയെന്ന അനുഭവം – 2

ഞാൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മയെ മാമൻ സ്വർഗം കാണിച്ചതിൻ്റെ വിവരണം. അമ്മയുടെ കഴപ്പ് മാമൻ തീർത്ത് കൊടുക്കുന്നു.

അമ്മയെന്ന അനുഭവം – 1

നാടൻ ചരക്കും 38 സൈസ് മുലകളും ഉള്ള എൻ്റെ അമ്മയും മാമനും തമ്മിലുള്ള ദ്വയാർത്ഥ സംസാരങ്ങളും തുടർന്ന് എന്നെ കാണാതെ അവർ നടത്തുന്ന അവിഹിത കേളിയും.