അമ്മയെ സമാധാനിപ്പിക്കൽ

അച്ഛന്റെ കാമുകിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു തളർന്നു പോയ അമ്മയെ ഞാൻ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു

Scroll To Top