അമ്മയെ ഞാൻ ഉറക്ക ഗുളിക കൊടുത്ത പ്രാപിച്ചു

അമ്മയെ ബോഗിച്ചു…..പൊക്കി അടിച്ചു..വായിൽ ഞാൻ എന്റെ വെള്ളം തെറിപ്പിച്ചു…

Scroll To Top