രതിനിര്‍വേദം (ഞാനും എന്റെ അമ്മായിയും)

അന്നു ഞാന്‍ പ്രീ ഡിഗ്രിക്കു പഠിക്കു കാലം. എനിക്കു പരീക്ഷ ഏതാ്‌ അടുത്തപ്പോഴാണു പണം അടക്കാത്തതിനാല്‍ കറ്‌ വിഛേദിച്ചത്‌വലിയ ഒരു തുക ബില്ല്‌ ആയി വതിനാല്‍ അതടക്കാന്‍ പണമില്ലായിരുന്നു. പഠിത്തം മുടങ്ങാതിരിക്കാനായി എെ എണ്റ്റെ അമ്മാവണ്റ്റെ വീ’ിലേക്കു പറഞ്ഞയച്ചു അമ്മാവന്‍ ഒരു അറുപതു വയസ്സു കഴിഞ്ഞ ആളാണു ഭാഗവതംവായനയാണു ഉപജീവനം. പു മിലി’റിയില്‍ ഇരു ചെറിയ പെന്‍ഷനുംഉ്‌. അമ്മാവിക്കു ഒരു അമ്പതിനടുത്തു പ്രയം വരും.

അമ്മാവന്‍ പെ ത്തസിനിമയിലെ പിള്ളയെ പോലെ ഇരിക്കും.കുടപോലെ മെലിഞ്ഞുവളഞ്ഞിരിക്കും. അമ്മാവി അങ്ങിനെ അല്ല നല്ല തടിയും എപ്പോഴും ഉടക്കുസ്വഭാവവും ചെറിയ ഒരു മീശയും. അമ്മായിക്കു ഒരു മകള്‍ ആണു. അവളെദൂരെ എവിടെയോ കെ’ിച്ചയച്ചു. മൂന്നു പിള്ളേരും ആയി. അവളുടെ ഭര്‍ത്താവ്‌പണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ അവളെ അമ്മാവണ്റ്റെ അടുത്തേക്കയക്കും. അല്ലാതെവലിയ ബന്ധം ഒന്നുമില്ല.

ഒരു അടുക്കളയും രു മുറികളൂം നീഒരു വരാന്തയും ചേര്‍താണു അമ്മാവണ്റ്റെ വീടു കക്കൂസും കുളിമുറിയും ഒന്നുമില്ല വിശാലമായ പറമ്പാണു കക്കൂസ്‌ , അടുക്കളക്കു അല്‍പ്പം ദൂരെയായി മറച്ചു കെ’ിയ ഒരു ഓലപ്പുര ആണു കുളിമുറി അന്നു ഇത്തെ പോലെ പണവും പ്രതാപവും ഒന്നും ആറ്‍ക്കുമില്ല ഒരു പാലക്കാടന്‍ നാ’ിന്‍പുറം എള്ളിന്‍ ചൂരു മണക്കും വയലുകള്‍ അങ്ങിനെയൊരു കവിതയില്ലെ പരീക്ഷക്കാലം ഉല്‍സവകാലം ആണല്ലോ ഭാഗവതവായന മിക്കവാറും എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഉ്‌ അതിനു അമ്പതോ മറ്റോ രൂപ കി’ും അതും അമ്പലവാസികളും ക്ഷേത്ര കമ്മറ്റികളും കനിയണം വായനയും നായിരിക്കണം രാവിലെ മുതല്‍ തൊള്ള കീറു ഈ പാരായണം ആരെങ്കിലും ശ്രധിക്കുന്നുോഎങ്ക്കു സംശയമാണു. ഞാന്‍ഏതായാലും ഇന്നു വരെ ശ്രധിച്ചി’ില്ല. അമ്മാവന്‍ പക്ഷെ ആളു ഭയങ്കര ഭക്തന്‍ആണൂ. നേരം വേളുപ്പിനെ നാലു മണിക്കെ എഴുനേല്‍ക്കും കുളിച്ചു ഭ്സ്മക്കുറിഇ’ു തലയില്‍ ഒരു കെ’ും കെ’ി മഞ്ഞുകൊള്ളാതെ യാത്ര ആകും.

അമ്മാവിക്കു മൂഡ്‌ ഉെ ങ്കില്‍ വല്ല ക’ന്‍ കാപ്പി ഉാക്കിക്കൊടുക്കും. പുള്ളികാരന്‍ തെക്കെ മുറിയിലും അമ്മായി അടുക്കളക്കടുത്തുള്ള മുറിയിലുംആണു കിടപ്പ്‌. അതെന്താണെന്നു എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല. അമ്മാവനു വല്ല വ്ര്‍തം ഉോ അതോ പിക്കപ്പ്‌ ഇല്ലാത്തതിനാലോ എന്തോ അതൊന്നുംഅറിയില്ല. ഞാന്‍ അതു അസ്വാഭാവികമായി കിരു തും ഇല്ല അടുക്കളയില്‍ നിന്നും വരുമ്പോള്‍ വരാന്തയാണു അവിടെ തറയില്‍ പായവിരിച്ചാണു എണ്റ്റെ കിടപ്പ.്‌ അമ്മാവനു മാത്രമെ ഒരു ക’ില്‍ ഉായിരുന്നുള്ളു. ക’ില്‍ എന്നു പറയാന്‍ പറ്റില്ല. നടുക്കു കുഴിഞ്ഞ ഒരു അവശിഷ്ടം. അമ്മാവണ്റ്റെപ’ാളത്തിലെ കൊതുകുവല ഇ’ു മൂടിയ ഒരു നാറ്റ കൂടാരം അത്ര തെ. അമ്മാവന്‍ അതില്‍ കിടക്കുമായിരുോ എന്നും അറിയില്ല ഒരു പൊടി മണംആണൂ ആ മുറിയില്‍. ഞാന്‍ രാത്രി പതിനൊന്നു മണീ വരെ ഒക്കെ ഇരുന്നുപഠിക്കും. രാവിലെ എഴുനേല്‍ക്കാന്‍ എനിക്കു കഴിഞ്ഞിരുില്ല. രാവിലെ ഉടുത്ത കൈലി പുതച്ചു മൂടി കയ്യു തുടകള്‍ക്കിടയില്‍ തിരുകി ഉറങ്ങുതിണ്റ്റെസുഖം ഒന്നു വെറേ തെ. ഉഷ്ണ കാലം ആയ്തിനാല്‍ രാവിലെ ആണുഅല്‍പ്പം തണൂത്ത കാറ്റു വരുത.്‌

അപ്പോള്‍ ഉറങ്ങാന്‍ നല്ല സുഖം ആണൂ. പക്ഷെ അമ്മാവണ്റ്റെ വീ’ില്‍ കാലു കുത്തിയ മുതല്‍ ആ സുഖം എനിക്കുനഷ്ടമായി. നാലുമണീക്കേ അമ്മാവന്‍ എഴുനേറ്റു കുറെ നാമജപം ആയി തെക്കുവടക്കു നടക്കും. കുളിക്കാന്‍ പോകു വഴിയും തിരികെ വരുമ്പോഴും ഒക്കെഎെ ത’ും എണ്റ്റെ ഉറക്കം പോകും. അന്നു ഞാന്‍ ചെപ്പോള്‍ അമ്മാവി ഉച്ചയൂണിണ്റ്റെ ഒരുക്കം കഴിഞ്ഞുഅടുക്കളയില്‍ നിന്നും തെക്കിനിയിലേക്കു വരുകയായിരുന്നു. അമ്മാവി ശംഖു മാര്‍ക്ക്‌ കൈലിയും ചുവ അല്ലെങ്കില്‍ പച്ച റൌക്കപോലെയുള്ള ‘വുസുംആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും വേഷം. മാറത്തു തോര്‍ത്തൊന്നും ഇടു പതിവില്ല. മുലകള്‍ കുറെ ഉ്‌. അതിങ്ങനെ ബോഡീസിനുള്ളില്‍ പകുതിയും പകുതിവെളിയിലുമായി തൂങ്ങിക്കിടക്കും. വയറു നാലു മടക്കു. ്‌ നല്ല വെളുപ്പാണുമഞ്ഞചേര ചുറ്റി ഇരിക്കുപോലെ ഇരിക്കും.

ഓരോ മടക്കിനിടയിലും വിയര്‍പ്പുമണീകള്‍ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. പൊക്കിള്‍ ചിലപ്പോള്‍ കാണാം ചിലപ്പോള്‍കാണില്ല. ഒരു വലിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പം വരും പൊക്കിളിനു വലിയ രോമം ഉള്ള പ്രക്ര്‍തിയല്ല അമ്മായി മുടിയും ചുരുതിനാല്‍ അധികം നീളമില്ല. ഒക്കെഒരു വടപോലെ വാരിക്കെ’ി വച്ചിരിക്കും. കുളിക്കാനുള്ള സമയം ആണെങ്കില്‍ മുടിയെല്ലാം കൂടി പൊക്കി ഉച്ചിയില്‍ ബുദ്ധനെ പോലെ വച്ചു കെ’ും കയിലിക്കടിയില്‍ ഒരു അരപ്പാവാടപോലെ എന്തോ ഒന്നു ഉെന്നും വരാംഇല്ലെന്നും വരാം. അതൊക്കെ സമയം പോലെ വീ’ില്‍ ആളുകള്‍വരുപോലെയും അമ്മാവിയുടെ മൂഡുപോലെയും ഇരിക്കും. ഒരു മാലഅറ്റത്തു വലിയ ഒരു രക്ഷയുമായി കിടന്നു ആടിക്കളിക്കും. ഗുരുവായൂറ്‍ പപ്പടവ’ത്തില്‍ കക്ഷം എപ്പോഴും വിയര്‍ത്ത്‌ നനഞ്ഞിരിക്കും..

ഒരു ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്കു ഞാന്‍ അടുക്കളയിലൂടെ ആണു വീ’ില്‍ കയറിയത. ്‌ അമ്മാവി അപ്പോള്‍ ഉടുത്തിരു കൈലിയുടെ കോന്തല കൊു നനഞ്ഞകക്ഷം ‘വ്സിനു മുകളിലൂടെ തുടക്കുകയായിരുന്നു. ‘ഹോ എന്തൊരു ഉഷ്ണംദേഹം മൊത്തം ചൂടു കുരു വന്നു ഷര്‍’ിടാന്‍ വയ്യാതായി’ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. ബനിയനും കലിയും ആണൂ എണ്റ്റെ വേഷം അങ്ങാടി സിനിമ ഇറങ്ങിയ കാലം ജയണ്റ്റെ ചുവ ബനിയന്‍ അന്നു വലിയ ക്രേസ്‌ ആണൂ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയില്‍ , ‘ഓ ഒന്നും പറയശശീ നോക്കു എണ്റ്റെ തുട മൊത്തം കുരു ആയി ‘

ഇതു പറഞ്ഞു അമ്മായി കയിലി പൊക്കി വെളുത്തു കൊഴുത്ത തുട ഏതാണു മുക്കാലും എെ കാണിച്ചു ശരിയാണൂ അമ്മായിയുടെ വെളുത്ത കൊഴുത്ത തുട മുഴുവന്‍ ചെമ കുരുക്കള്‍ ആണു ചിക്കന്‍ പോക്സിണ്റ്റെ തുടക്കം പോലെ ചെമന്നു നില്‍ക്കുന്നു പഴുപ്പില്ലെന്നു മാത്രം ചുവ പെരക്കയുടെ അകത്തെ നിറമാണൂ പലയിടത്തും എന്തൊരു കൊഴുത്തതുടകള്‍ ഒന്നു രു പുറം പോള മാറ്റിയ വാഴ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അതിമനോഹരമെി പറേയു അമ്മായി തികഞ്ഞ സ്വാഭാവികതയോടെ തുട മുഴുവന്‍ വെളിയിലാക്കി കോട കോട എ മ’ില്‍ അങ്ങിനെ നിന്നു ‘ശരിയാ കാല്‍ ചിക്കന്‍ പോക്സ്‌ ആണെന്നു തോന്നും ‘ ഞാന്‍ ത’ിവി’ു ‘ഡാ നിണ്റ്റെ കരിനാക്കു വളച്ചൊന്നും പറയാതെ , നീ വല്ലതും കഴിച്ഛി’ാണോ വത്‌ ഇല്ലേല്‍ ദാ ഈ പപ്പടം കാച്ചു ഞാന്‍ കുളിച്ചി’ും വരാം’ ചീന ച’ിയില്‍ തിളക്കു എണ്ണയോടൊപ്പം നാലഞ്ചു കീറിയ പപ്പടം എെ ഏല്‍പ്പിച്ചുഅമ്മയി അയയില്‍ കിട ഒരു ഈരിഴയന്‍ തോര്‍ത്തുമായി മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി. അടുക്കളയുടെ അഴികളിലൂടെ എനിക്കു അമ്മായിയുടെ ചലനങ്ങള്‍ കാണാം.

അമ്മായി ‘വുസ്‌ അഴിച്ചു ബോഡീസുമാത്രം ഇ’ു കിണറില്‍ നിന്നും വെള്ളം കോരാന്‍ തുടങ്ങി എന്തു അനായാസം ആണൂ അമ്മായി വലിയ ഇരുമ്പ്‌ബക്കറ്റ്‌ കിണറ്റിലിറക്കി വെള്ളം കോരി ഒരു കു’ുകത്തിലേക്കു നിറക്കുത. ്‌ അമ്മായിയുടെ കൈലി നിതംബ വിടവിലേക്കു കയറി അമ്മാവിയുടെ ഇരു ചന്തികളുടെയും വലിപ്പവും ആകാരവും എനിക്കു അടുക്കളയില്‍ നിന്നുംകാണാം. കു’ുകം എന്നും അാവു എന്നും പറയു ചെമ്പു കിടാരം തനിയെപൊക്കാന്‍ അമ്മായി ശ്രമിച്ചു. നടില്ല. പിെ അടുക്കളയുടെ നേരെ നോക്കി, ‘ഡാ ശശീ പപ്പടം കാച്ചി കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ ഇങ്ങോെ’ാന്നു വി ‘ എൈവിളിച്ചതനുസരിച്ചു ഞാന്‍ ചെന്നു. ‘ഒരു വശത്തു പിടിയെടാ ഈ വെള്ളം മറപ്പുരക്കകത്തു കൊൂ വെക്കണം’ അങ്ങിനെ അമ്മായിയും ഞാനും കൂടി അാവു പിടിച്ചു പൊക്കി മറപ്പുരയില്‍ കൊുവെച്ചു. മറപ്പുര എല്‍ ആക്ര്‍തിയില്‍ ശീമക്കൊ മരങ്ങളില്‍ മെടഞ്ഞ ഓല കെ’ി ഉാക്കിയതാണു ഓലയെല്ലാം ദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിെ ഒരു മറയെന്നുപറയാം.

അത്രയെയുള്ളു തറയില്‍ ചരല്‍ക്കല്ലുകള്‍ ഇ’ിരിക്കുന്നു നടുക്കൊരുപര പാറക്കല്ലും. അവിടെല്ലാം മൂത്രത്തിണ്റ്റെ രൂക്ഷ ഗന്ധം ആണൂ. വെളിയില്‍ഒരു അലക്കു കല്ലും ഉ്‌. അമ്മായി മൂത്രം വിസര്‍ജിക്കുതും മറപ്പുരയില്‍ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കില്‍ ഇത്ര രൂക്ഷ മണം വരാന്‍ വഴിയില്ല ‘ ഡാ നീ പോയി അവിടെ ഇരിക്കു ചോറു അടച്ചി’ിരിക്കുകയാ ഞാന്‍ വി’ുവാങ്ങാം. മോരു കറിയും തോരനും ഉ്‌ പപ്പടം ഉേല്‍ നിണ്റ്റെ അമ്മാവനു പിെ ഒന്നും വേ, ഇതുവരെ കില്ല’ എന്നും പറഞ്ഞു അമ്മാവികുളിക്കാനായി മറപ്പുരയിലേക്കു പോയി ഞാന്‍ അടുക്കലായില്‍ തിരിച്ചു വന്നു. ഞാന്‍ വീും നോക്കിയപ്പോള്‍ അമ്മാവി ആ ഒറ്റ തോര്‍ത്തും ഉടുത്തു കൈലി അലക്കു കല്ലില്‍ സോപ്പി’ു തിരുമ്മുകയാണൂ ഹോ അമ്മാവിയുടെ ച്ന്തികളും തുടകളൂം ഏതാു തൊണ്ണൂറു ശതമാനവും കാണാം അമ്മാവണ്റ്റെഒരു ഭാഗ്യം എല്ലാതെ എന്തു പറയാന്‍. അന്നു രാത്രി കിടപ്പോള്‍ എനിക്കു ഉറക്കം വില്ല പകല്‍ കഅ മ്മ്ാവിയുടെ രൂപം ആ മദകത്വം ഒക്കെ ഓര്‍മ്മയില്‍ തങ്ങി നില്‍ക്കുകാരണം കുണ്ണ വടിയായി നില്‍ക്കുകയാണു.

അൊക്കെ സ്വ്കാര്യതയുടെ കുറവു മൂലം പുഴയിലോ കുളങ്ങളിലോ കുളിക്കാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ മാത്രമാണുഞാന്‍ സ്വയം ഭോഗം ചെയ്തിരുത. ്‌ കഴുത്തൊപ്പം വെള്ളത്തില്‍ നിന്നുസ്വയം ഭോഗം ചെയ്യു സുഖം കി’ില്ല, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിര്‍വ്ര്‍തി ആണു വെള്ളത്തില്‍ നിന്നുള്ള വാണമടി. പാലക്കാടന്‍ കുളങ്ങളില്‍ ചെറുമികളുടെ കുളിസീന്‍ കുവാണം വിടു സുഖം കി’ിയി’ില്ല. ഒരുപക്ഷെ ആ പ്രായത്തിണ്റ്റെ പ്രത്യേകത കൂടി ആവാം ഇതിനു കാരണം.

അമ്മാവനും അമ്മാവിയും ഒക്കെ ഉറക്കം പിടിച്ചി’ുാവും ലൈറ്റണച്ചി’ുംപുറത്തെ നിലാവു കാരണം ഞാന്‍ കിടക്കുിടത്തു പാല്‍ വെളിച്ചം. വാവു അടുത്തെന്നു തോന്നുന്നു അതുകൊാണോ എന്തോ എനിക്കും ഒരു കാമപരവേശം. എങ്ങിനെയാണെറിഞ്ഞില്ല ഞാന്‍ അമ്മാവിയുടെ മുറിയിലേക്കുപതുക്കെ ചെന്നു. വീടിനകത്തു കതകുകള്‍ ഒന്നും അടക്കുകയോ ചാരുകയോചെയ്യാറില്ല.

വെളിയില്‍ കിടാല്‍ തണുക്കുന്നു എന്നു കാരണം പറയാം എന്നുസമാധാനിച്ചു ഞാന്‍ അമ്മായി കിടക്കുിടത്ത്‌ ചെന്നു. ആ മുറിയിലുംകിളിവാതിലിലൂടെ വരു പ്രകാശം ഉ്‌. അമ്മായി വെ’ിയി’ വാഴപോലെകിടക്കുന്നു. വലിയ ഒരു പനമ്പായയില്‍ ആണൂ അമ്മായി കിടക്കുത. ്‌ഒരു തലയിണ മാത്രം ഉ. ്‌ പുതപ്പോ വിരിപ്പോ ഒന്നും തെ ഇല്ല. ഞാനും ആപായയുടെ ഒരു അറ്റത്തു ചെന്നു കിടന്നു. എന്തിനു ഇവിടെ വന്നു കിടക്കുന്നു എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ പുറത്തു എന്തോ ചൊറിയുന്നു എന്നു പറയാം എന്നു ഞാന്‍മനസ്സില്‍ കരുതി. അമ്മാവന്‍ ഇനി നാലു മണീക്കേ എഴുനേല്‍ക്കു.

അതിനുമുന്‍പ്‌ തിരികെ പോയി കിടക്കണം. ഉറങ്ങാന്‍ പാടില്ല. അമ്മാവിയുടെ അടുത്തു കിടന്നു അല്‍പ്പ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അമ്മായിയുടെ കുന്തളത്തിണ്റ്റെമണം എനിക്കു അനുഭവപ്പെ’ൂ. അമ്മായി കയ്യുകള്‍ രും പൊക്കി തലക്കു പിറകില്‍ വച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ മെല്ല കയ്യെത്തിഅമ്മയിയുടെ കക്ഷങ്ങളില്‍ പരതി. അത്ഭുതം അമ്മാവിക്കു ഒരു പൂട പോലും ഇല്ല കക്ഷങ്ങളില്‍ പ്രായം ആകുംതോറും കക്ഷങ്ങളിലെ രോമങ്ങള്‍ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമോ? മേല്‍ചുില്‍ പൊടി മീശ ഉള്ള അമ്മാവിക്കു അക്കണക്കിനു ഗോഡൌണിലും കക്ഷത്തിലും നിറയെ രോമം ഉാവേണതല്ലേ? അമ്മാവിയുടെ കൈലിയും മാറി കിടക്കുകയാണു തുടകള്‍ കാറ്റു കി’ാന്‍ അമ്മായി തെ അകറ്റി ഇ’താണോ ഉറക്കത്തില്‍ അറിയാതെ അകന്നു പോയതാണോ? പതുക്കെ ഞാന്‍ ഒരു കയ്യെടു ത്തു അമ്മയിയുടെ തുടക്കു വച്ചു തണുപ്പുള്ള തുട നല്ല മിനുസമുള്ള അക വശം അല്‍പ്പംപരുക്കനാവാന്‍ തുടങ്ങു മറ്റേ ഭാഗം.

തുടയുടെ മധ്യത്തില്‍ ഇരു കൈപ്പടം അറിയാതെ മുകളിലേക്കു ചലിച്ചു. എെ ഏതോ പിശാച്‌ ധൈര്യം തന്നുവോ അറിയില്ല. മുകളിലേക്കു ചെ കയ്യില്‍ അമ്മായിയുടെ അരക്കെ’്‌ തടഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഒന്നു ഞെ’ുക തെചെയ്തു. അമ്മാവിയുടെ പുല്‍ത്തകിടിയുടെ വശങ്ങള്‍ എണ്റ്റെ വിരലുകളില്‍ തൊ’ു അറിയാതെ കയ്യു നിരങ്ങി അമ്മായിയുടെ ത്രികോണം എണ്റ്റെകയ്യിലായി. ഒരു ആമയെപ്പോലെ എണ്റ്റെ പതുങ്ങിയ കൈപ്പടം അമ്മായിയുടെപൂറിനു മുകളില്‍ വിശ്രമിച്ചു. കയ്യനക്കാതെ അല്‍പ്പനേരം ഇരുന്നു. അമ്മാവിക്കുഒരു ചലനവും ഇല്ല വലിയ ഒരു ഇഡ്ഡലി ആണു അമ്മായിയുടെ പുവര്‍. ഇഡ്ഡലിക്കു നിറയെ രോമം ഉെന്നുമാത്രം. നടുക്കു ഒരു നീപിളര്‍പ്പും. ഇഡ്ഡലിയുടെമുകള്‍ ഭാഗം നല്ല മിനുസമുള്ളതാണു. ഒരു ഇളം ചൂടും ഉ്‌. അമ്മായിയുടെ പൂറിനു നടുക്കുള്ള ചാലില്‍ ഞാന്‍ ചൂു വിരല്‍ കൊുഒന്നു ഓടിച്ചു. എി’ൂ ആ ചൂൂവിരല്‍ എണ്റ്റെ മൂക്കിനടുപ്പിച്ചു. എണ്റ്റെ അരക്കെ’ുചൊറിയുമ്പോള്‍ ഉാകു അതേ മണം തെ. ഇലയട പുഴുങ്ങുമ്പോള്‍ ഉാകു ഒരു നറുമണം.

അല്‍പ്പം മൂത്ര ഗന്ധം കലര്‍ി’ുെന്നുംപറയാം. അപ്പോള്‍ അമ്മാവണ്റ്റെ മുറിയില്‍ ഒരു ചുമ കേ’ു പരിഭ്രാന്തനായി ഞാന്‍പെെ’ന്നു അമ്മായിയുടെ കിടക്ക വി’ു. എണ്റ്റെ കിടക്കയില്‍ പോയി കിടന്നു. അവിടെ കിടന്നു ഒരു വാണം വി’ു . സാധാരണ വരുതിണ്റ്റെ പതിന്‍മടങ്ങുശുക്ളം എണ്റ്റെ കയ്യിലാകെ നിറഞ്ഞു. വെക്കയുടെ മണമുള്ള ശുക്ളം. കയ്യുനിറയെ. ജലില്‍ തേച്ചാല്‍ സംശയം തോന്നുമോ എൊക്കെ ഭയന്നു ഞാന്‍ആ ശുക്ളം നക്കിക്കുടിച്ചു. വൈറ്റമിന്‍ വല്ലതും ഉെ ങ്കില്‍ തിരികെവയറ്റിലേക്കു തെ പോകെ’. പച്ച മു’ കുടിച്ച പോലെ തോി. അതോടെനിദ്രാ ദേവി എെ അനുഗ്രഹിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം ഞാന്‍ ഒരു അങ്കലാപ്പോടെയാണു എഴുനേറ്റത്‌ രാത്രിയില്‍ ഞാന്‍ കാണിച്ച സാഹസം അമ്മായി അറിഞ്ഞിരിക്കുമോ എ ആശങ്ക ഉായിരുന്നു എാല്‍ അമ്മായിക്കു പെരുമാറ്റത്തില്‍ മാറ്റം ഒന്നും കാണാഞ്ഞതിനാല്‍ ഞാന്‍ആശ്വസിച്ചു. അന്നും രാത്രി ഞാന്‍ ഒരു പന്ത്രു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ നിരങ്ങിഅമ്മായി കിടക്കു പായയുടെ അറ്റത്ത്‌ ചെന്നു കിടന്നു.
അന്നു അമ്മായിബോഡീസു മാത്രമേ ഇ’ി’ുായിരുന്നുള്ളു. റവുക്ക ഊരി അടുത്തെവിടെയോഇ’ിരുന്നു.

ഞാന്‍ അമ്മയിയുടെ അടുത്തു കിടന്നു മിനുസമുള്ള കക്ഷങ്ങള്‍ഒക്കെ ഒന്നു തൊ’ു നോക്കി. അമ്മായിയുടെ കക്ഷങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒരു വാടിയജമന്തിപൂവിണ്റ്റെ നേര്‍ത്ത ഗന്ധം ഉായിരുന്നു. അമ്മായിയുടെ പറ്റു ബോഡീസിനുള്ളില്‍ തിങ്ങി വിങ്ങി നില്‍ക്കുകയാണു കരിക്കു പോലെവലുപ്പമുള്ള മുലകള്‍. ഞാന്‍ കയ്യു കൊൂ ബോഡീസിനു മുകളിലൂടെ ആമലര്‍ കൊങ്കകള്‍ ഒക്കെ ഒന്നു അളവെടുത്തു. പിെ ഉണരുമോ എെപേടിയില്‍ കയ്യു താഴെക്കു നിരക്കി. അമ്മായിയുടെ മാംസളമായ വയര്‍. വയറിണ്റ്റെ അറ്റത്തുള്ള ചുളുക്കുകളോടെ എണ്റ്റെ കയ്യിണ്റ്റെ സ്പര്‍ശം അറിഞ്ഞു. അമ്മായി ബോധം കെ’പോലെ ഉറക്കമായിരുനതിനല്‍ എണ്റ്റെ അമ്മായിപര്യവേക്ഷണം നിര്‍ബാധം തുടര്‍ന്നു.

അമ്മായിയുടെ അരക്കെ’ില്‍ കൈലിചെരുകി വച്ചിരുതു ഞാന്‍ പതുക്കെ ഇളക്കി. വിറക്കു കരങ്ങളോടെ കൈലി യുടെ രറ്റ ങ്ങള്‍ ഞാന്‍ രു വശങ്ങളിലേക്കു ഇ’ു ഇപ്പോള്‍അമ്മായിയുടെ അരക്കെ’ില്‍ എനിക്കു എവിടെ വേണമെങ്കിലും തൊടാം. മറവൊന്നുമില്ലാതെ അരന ിലാവെളിച്ചത്തില്‍ സില്‍ക്കു സ്മിതയുടെ ഉദരം പോലെ പരന്നു നീളമുള്ള വയറിനടിയില്‍ വലിയ ഒരു പൊന്തക്കാടൂ ഉായിരുന്നു നല്ല തഴച്ചു മുറ്റിയ രോമങ്ങള്‍ ചുരു്‌ പശിമയുള്ള ഒരു സ്പിറിംഗ്‌ മെത്തപോലെ അമ്മായിയുടെ ്പൂറിനെ മറച്ചു വളറ്‍ന്നു നിന്നു ഞാന്‍ പതുക്കെ അമ്മ്മയിയുടെ പൂറിണ്റ്റെ പിളര്‍പ്പിലേക്കു എണ്റ്റെ ചൂു വിരല്‍ ഇ’ൂ നിരക്കി അമ്മയിക്കു ഒരു അനക്ക്വും ഇല്ല അതിനാല്‍ ഞാന്‍ ധൈര്യ പൂര്‍വ്വ്വം വിരല്‍ താഴേക്കു കൊുപേ ായി അമ്മയിയുടെ പൂറിണ്റ്റെ ത്രികോണം കഴിഞ്ഞാല്‍ തഴേക്കു പോകുമ്പോള്‍ ഒളിച്ചിരിക്കു മദന ഗഹ്വരം കു പിടിച്ചു ഫുസ്‌ എ ശബ്ദത്തോടെ എണ്റ്റെ ചൂൂ വിരലിണ്റ്റെ അഗ്രം അമ്മായിയുടെ പണ്ണല്‍ ദ്വാരത്തില്‍ കയറി

ചൂടുള്ള എണ്ണ ഒഴുകി വരു ഒര്‍ കുഴല്‍ പോലെ ആണു എനിക്കു ആ ദ്വാരം അനുഭവപ്പെ’ത്‌ അതിനകത്ത്‌ സുഖകരമായ ഒരു ഇളം ചൂടു ഉായിരുന്നു ഞാന്‍ വിരലില്‍ണ്റ്റെ തുമ്പ്‌ കൊ്‌ അമ്മ്മയിയുറ്റെ അരക്കെ’ിലെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ദളങ്ങള്‍ പോലെ ഇരിക്കു പൂറിണ്റ്റെ അരികില്‍ചുളിഞ്ഞ്‌ അരികുകളില്‍ തൊ’ു നോക്കി വീൂം എണ്റ്റെ കയ്യു അമ്മായിയുടെ അരക്കെ’ിലെ സ്പ്രിംഗ്‌ രോമങ്ങളീല്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ എണ്റ്റെ കയ്യില്‍ വേറെആരോ പിടിച്ചു ഞാന്‍ ഞെ’ിപ്പോയി അതു അമ്മായിയുടെ കയ്യായിരുന്നു. അമ്മായി ഉണര്‍ന്നുകിടക്കുകയായിരുന്നു.

എണ്റ്റെ കയ്യിണ്റ്റെ പുറത്തു കൂടി സ്വന്തം കൈ വച്ച്മര്‍ത്തുകയാണൂ അമ്മായി ഞാന്‍ ഞെ’ി അകലാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ അമ്മായി എണ്റ്റെ തലയില്‍ പിടിച്ചു അമ്മായിയുടെ മാറിലേക്ക്‌ വലിച്ചു ചേര്‍ത്തു എി’ു പറഞ്ഞു ‘കഴുവേറീ നീ ആളു വിചാരിച്ചപോലെ അല്ലല്ലോ എന്തിനാട ഇവിടെ വന്നു കിടത്‌?’ “അതു അമ്മായീ”, ഞാന്‍ വിക്കി വിക്കി പറഞ്ഞു ‘അവിടെ കിടി’ു ഉറക്കം വില്ല എന്തോ കടിക്കുന്നു അതാ’ ‘നിണ്റ്റെ കടി എനിക്കു മനസ്സിലായെടാ കു’ാ സാരമില്ല നീ പേടിക്കഞ്ഞാ ന്‍ ആരോടൂം പറയില്ല നീയിതൊക്കെ എവിടെ നിന്നും പഠിച്ചു? ‘എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എാ ചോദിക്കുത്‌?’ ‘എടാ കള്ളം പറയരുത്‌

ഒന്നും പഠിക്കാതെ ആണൊ നീ പാതി രാത്രി എണ്റ്റെ കാലിണ്റ്റെ എടേല്‍ കയ്യി’ു തപ്പാന്‍ വത്‌ എന്തൊരു ധൈര്യമാണെട ഇപ്പഴേ നിനക്കു, നീ ഒരു പാവമാണൊണല്ലോ എല്ലാവരും പറയുത്‌, സത്യം പറ നിനക്കു പൈചയം ഉോ?’ ‘അമ്മാവീ അമ്മാവി ഒരിക്കല്‍ തുട കാണിച്ചില്ലേ ചൂടു കുരുവിണ്റ്റെ കാരയം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അതു കി പ്പാള്‍ തുടങ്ങിയ ആഗ്രഹമാണു ആ തുടയില്‍ ഒന്നു പിടിക്കാന്‍’ ‘എി’ു തുടയില്‍ അല്ലല്ലോടാ ശശീ എണ്റ്റെ കവക്കെടേലല്ലേ നീ തപ്പിയതെല്ലാം’ ‘അതു അതു തൊ’പ്പോള്‍ സഹിച്ചില്ല എന്തൊരു മിനുസമാണു അമ്മായീടെ ദേഹം അമ്മാവന്‍ ഒരു ഭാഗ്യവാന്‍ തെ’ ‘ഓ ആ മയിരണ്റ്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയടൊ ശശീ എന്നും നാമോം ജപിച്ചു നടക്കുകയാ ഒരുത്തി ഇങ്ങിനെ ഉെന്നു വിചാരമേയില്ല ഉച്ചക്കു ചോറുണ്ണാന്‍ നേരം മാത്രം മാധവീന്നും പറഞ്ഞു നീ’ി വിളിക്കും പിെ കാലത്തു ക’ന്‍ കാപ്പിക്കും

‘ ‘അപ്പോള്‍ അമ്മാവന്‍ അമ്മാവിയെ പരിപാടി ഒന്നും നടത്തറില്ലേ?’ ‘ഹോ പരിപാടി പൊക്കെ എന്തൊരു ആവേശമായിരുന്നു ഇപ്പം കാവി ഉടുത്തതില്‍ പിെ എെ വേഭ ാഗവതം വായിക്കു ആ ഷാരത്തെ അമ്മിണിയെയാ ഇപ്പം ഇഷ്ടം അവളു കാര്യം പറയുമ്പോള്‍ നൂറു നാക്കാണു’ ‘ആ കോന്തന്‍ പല്ലി കിളവിയോ’ ‘ആ ഷാരത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം പവേശീകരിക്ക ാന്‍ മിടുക്കികളാ അതായിരിക്കും ‘ ‘ഇത്ര സു?രി ആയ അമ്മാവി ഉള്ളപ്പോള്‍ ആ മുലയും ഒന്നുമില്ലാത്ത ആ വല്യമ്മയെ ആണോ അമ്മാവനിഷ്ടം വിശ്വസിക്കാന്‍ പറ്റുില്ല’ ‘വെറുതെ ഇരുന്നു സൊള്ളാനാ നിണ്റ്റെ അമ്മാവനു അല്ലാതെ അങ്ങേറ്‍ക്കു ഒന്നും പറ്റില്ല, സാമാനം പൊങ്ങിയി’്‌ കൊല്ലം എത്ര ആയിയെറിയാമോ, നിണ്റ്റെ സാമാനം ഞാന്‍ ഒന്നു കാണെ’ എന്ത്‌ മുഴുപ്പു്‌ നിണ്റ്റെ അിക്കു’ ഇതു പറഞ്ഞു അമ്മായിയുടെ കയ്യു അയഞ്ഞ ലുങ്കിക്കിടയിലൂടെ എണ്റ്റെ കുലച്ചു നി സമാനത്തില്‍ പിടികൂടി എണ്റ്റെ ചൂടു പിടിച്ച കുണ്ണ അമ്മാവിയുടെ കയ്യില്‍ ഇരുന്നു വിങ്ങിപ്പൊ’ി ‘ഹോ എന്തൊരു ബലമാണെടാ നിണ്റ്റെ കുണ്ണക്കു ഇവന്‍ നിന്നു

കൊലവിളി വിളിക്കുകയാണല്ലോ തുപ്പലും വരുന്നുല്ലോ നീ കൈ പിടിക്കുമോടാ ശശീ’ ‘അമ്മാവീടെ തുട കരാ്ര തി പിടിച്ചു’ ‘ഹൊ നാണമില്ലല്ലോടാ എണ്റ്റെ അബധത്തിനു നിെ അപ്പോള്‍ അത്രയും കാണിക്കാന്‍ തോിപ്പോയി കൊച്ചനല്ലേ എന്നു വിചാരിച്ചു നീ കൊച്ചനല്ല കള്ളകഴുവേറി ആണെങ്ക്കു അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു നാണമില്ലാതെ പറയുല്ലോ അതും ക്‌ കൈ പിടിച്ചെന്നു നിണ്റ്റെ അമ്മേടെ പ്രായം ഉ്‌ എനിക്കും അറിയാമോ?’ ‘ഓ അത്ര ഒന്നുമില്ല അമ്മായി ‘ ‘പോടാ പഞ്ചാര അടിക്കാത്തെ’ അമ്മായി എണ്റ്റെ ലിംഗം കയ്യിലി’ു കുലുക്കി രസിച്ചു കൊ്‌ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം കുണ്ണയുടെ മുകളില്‍ വരു തുപ്പല്‍ പോലെയുള്ള ദ്രാവകം വിരല്‍ തുമ്പ്‌ കൊ്‌വടിച്ചു കളഞ്ഞു.
പതുക്കെഅതിണ്റ്റെ മകുടം വെളിയിലാക്കി അഗ്ര ചര്‍മ്മം പിറകോ’ു അനായാസം നീങ്ങി.

‘നല്ലവണ്ണം തൊലിയു പഴം ആണല്ലോടാ ശശീ എന്നും കൈവളം ഇടുന്നു്‌ അല്ലേ, നിണ്റ്റെ വീ’ില്‍ കിടക്കുമ്പോള്‍ ആരെ ഓര്‍ത്താ നീ കൈ പിടിക്കുത്‌?’ “അങ്ങിനെ ഒന്നുമില്ല തെക്കെടത്തെ സൌദാമിനി ചേച്ചി ചിലപ്പോള്‍ മുലയും കാ’ി മുറ്റം അ്ക്കും, അതു ജലില്‍ കൂടി നോക്കി പിടിച്ചു കളയും ” “ഓ ആ ശ്രുംഗാരി അവള്‍ കഴപ്പ്‌ മൂത്ത്‌ നില്‍ക്കുകയാ അവളൂടെ കെി’്യാന്‍ പ’ാളത്തില്‍ അല്ലേ?”

“ഇപ്പോള്‍ നാ’ിലു്‌” ‘ഓ ഈ പ’ാളക്കാരന്‍മാര്‍ എല്ലാം എന്നും മദ്യപാനമാ നിണ്റ്റെ അമ്മാവനെ പോലെ ബാരക്കില്‍ കിടന്നു കൈ പിടിച്ചു പിടിച്ച്‌ അവര്‍ക്കൊന്നും ഭാര്യേ വോതായി ‘ “അതിരിക്കെ’ തെക്കടത്തെ സൌദാമിനീടെ മുലയല്ലാതെ നീ ആരെയെങ്കിലും മുഴുവനേ കി ‘ുോ?” “ആരെ കാണാന്‍ സിനിമേല്‍ കി ‘ു്‌ ” “എാ നീ ഇപ്പോള്‍ കോ, ലൈറ്റിടരുത്‌, അമ്മാവന്‍ ഉണരും, അല്ലേലും ഏഴര വെളുപ്പിനു ഉണരും, ഇപ്പം ചുമ തുടങ്ങും ”

അമ്മാവിയുടെ സമ്മതം കി’ിയ സ്ഥിതിക്ക്‌ പിെ ആദ്യമായി അനുഭവിക്കു സ്ത്രീയുടെ നഗ്നരൂപം ഞാന്‍ അന്ധകാരത്തില്‍ ആസ്വദിക്കാന്‍ആരംഭിച്ചു.

ബോഡീസ്‌ പൊക്കി അമ്മാവിയുടെ പര മുലകള്‍ ഞാനാകെ ഒന്നു പെരുമാറി വെള്ളം നിറച്ച ബലൂ പോലെ മലര്‍ന്നു കിട അമ്മായിയുടെ മലര്‍ കൊങ്കകള്‍ അമീബ വളരുപോലെ പള പള എന്നു തുളുമ്പി അമ്മായിയുടെ ശംഖുമാര്‍ക്ക്‌ കൈലി ഉരിഞ്ഞു ഞാന്‍ തലയണക്കീഴില്‍ വച്ചു അപ്പോള്‍ അമ്മാവി എണ്റ്റെ ലുങ്കിയും പറിച്ചെടുത്തുഎെ കെ’ിപ്പിടിച്ചു. അദാമും ഹവ്വായും പോലെ ഞാനും അമ്മാവിയും തഴപ്പായയില്‍ കിടന്നു രു ആനകളെ പോലെ മദിച്ചു രസിക്കാന്‍ തുടങ്ങി ‘ഞെക്കിപൊ’ിക്കാതെടാ ശശീ നിനക്കു ഞാന്‍ വായില്‍ വച്ചു തരാം വലിച്ചു കുടി മോനേ’ എന്നു പറഞ്ഞു അമ്മായി തണ്റ്റെ മത്തങ്ങ മുലകളില്‍ ഒന്നുഇരു’ില്‍ എണ്റ്റെ വായക്കുള്ളിലേക്കു തള്ളി വച്ചു. ഞാന്‍ അതില്‍ നക്കിക്കൊിരു പ്പോള്‍ അമ്മായി ഒരു ശീല്‍ക്കരത്തോടെ എണ്റ്റെ തലവലിച്ചു മാറത്ത്‌ ചേര്‍ത്തമര്‍ത്തി പറഞ്ഞു. ‘നക്കാതെ വലിച്ചു കുടി ശശീ ‘ ‘പാലു വരുമോ അമ്മായീ’ഞാന്‍ ചോദിച്ചു

‘പാലെല്ലാം പ്‌ നിറച്ചു ഉായിരുെ ടാ ഇപ്പം നീ ചപ്പിക്കുടീ ഹാ ഹാ ‘ അമ്മായി എണ്റ്റെ തല പിടിച്ചു മാറുകള്‍ രും മാറി മാറി കുടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മുലയുടെ ഞെ’ുകള്‍ വളരുന്നുായിരുന്നു പക്ഷെ പാല്‍ ഒന്നും വില്ല ഞെ’ിനു ചുറ്റും കുരു പോലെ തടിപ്പുകള്‍ ഒരു മുലഞ്ഞെ’ില്‍ നീഒരുപൂടയും ഉായിരുന്നു. “ചപ്പിക്കുടി ശശീ ചപ്പി വലിക്കെടാ കു’ാ ” എണ്റ്റെ കുണ്ണ ഇരുമ്പ്‌ കമ്പിപോലെ അമ്മാവിയുടെ വയറില്‍ കുത്തി തുളക്കുന്നുായിരുന്നു അമ്മാവി ഇടക്കിടെ അതിനെ പിടിച്ചു നെക്കുകയുംതൊലിക്കുകയും ചെയ്തു. പതുക്കെ ഞാനും അമ്മയിയും പായയില്‍ കിടന്നു പരസ്പരം ശരീരങ്ങള്‍ പിണച്ചു രു പാമ്പുകള്‍ പോലെചുറ്റിപിണയുകയായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ ഞങ്ങളുടെ അരകെ’ുകള്‍ പരസപരംഉരഞ്ഞു എണ്റ്റെ മീശ അമ്മാവിയുടെ മുഖത്തും ഉരസി. അമ്മായിയുടെപൂറിണ്റ്റെ രോമങ്ങള്‍ എണ്റ്റെ അരകെ’ിലെ രോമങ്ങളുമായി കെ’ുപിണഞ്ഞു.

ഞാന്‍ അമ്മാവിയുടെ ചുുകള്‍ വായിലാക്കി കുടിക്കാന്‍ തുടങ്ങി അമ്മാവി ആദ്യം ചു്‌ മാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിെ തിരിച്ചും എെ ചുംബിക്കാന്‍ആരംഭിച്ചു.അമ്മായിയുടെ മുഖമാകെ ഞാന്‍ നക്കി നേരത്ത ഉപ്പുരസമുള്ളമുഖം. അമ്മായി കിടന്നു അമറുന്നുായിരുന്നു. കണ്ണുകള്‍ അടഞ്ഞിരുന്നു. സിനിമകളില്‍ ഒക്കെ പഴത്തില്‍ ി’ഡ്‌ കയറു പോലെ ഇരുമ്പുലക്ക പോലെയുള്ള കുണ്ണകള്‍ പൂറിനുള്ളിലേക്കു കയറുത്‌ കി ‘ുെ ങ്കിലും അമ്മായിയുടെ തടിച്ച തുടകള്‍ക്കിടയില്‍ എവിടെയാണു കുണ്ണ കയറ്റേതെന്നുഇരു’ില്‍ എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല.

പക്ഷെ അല്‍പ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ തണ്റ്റെ കാലുകള്‍ അല്‍പ്പം അകറ്റി വലതു കയ്യുകൊ്‌ എണ്റ്റെ കുണ്ണ പിടിച്ചു അമ്മായി തെ അവരുടെ വഴു വഴുത്തപൂറിണ്റ്റെ ഉള്ളിലേക്കു എണ്റ്റെ ലിംഗം കയറ്റി. ആദ്യമായി എണ്റ്റെ കുണ്ണ പൂറിണ്റ്റെസുഖം അറിഞ്ഞ നിമിഷം. പ്രായം ഉെ ങ്കിലും അമ്മായിയുടെ പൂറിനു ടൈറ്റ്‌ഉായിരുന്നു. പൂറിനുള്ളില കയറിയ കുണ്ണ അല്‍പ്പം ആ വഴുവഴുത്ത സുഖം അറിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും രു കയ്യു കൊും അമ്മാവി എണ്റ്റെ ചന്തികളില്‍ പിടിച്ചു തിലേക്കു കൂടുതല്‍ ചേര്‍ത്ത്‌ ‘അടിക്കെടാ ശശീ പൊങ്ങീം താണും അടിക്കു എാലെ സുഖം വരു’ അമ്മാവി ചെവിയില്‍ കടിച്ചു കൊ്‌മന്ത്രിച്ചു.

പൊങ്ങിയും താണും അടിക്കു എൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ചെയ്യാന്‍ പരിചയമില്ലാതെ്‌ അതത്ര ഏളുപ്പമല്ല പൊങ്ങുമ്പോള്‍ കുണ്ണ വെളിയില്‍ ഊരി വരുതായിരുന്നു എണ്റ്റെ പ്രശ്നം പക്ഷെ അമ്മാവി അതിനൊപ്പം കാലകറ്റിപിടിച്ചു ഉള്ളില്‍ വെച്ചതിനാല്‍ എനിക്കു സഹായമായി. മുന്‍ പരിചയം ഇല്ലാത്തവര്‍ കല്യാണം കഴിച്ചു മാസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാലും അി പോയഅണ്ണാനെ പോലെ നടക്കാന്‍ കാരണം ഇതൊക്കെ തെ.
ശരിക്കും കളിയുടെസുഖം അറിയണമെങ്കില്‍ നല്ല ആണ്റ്റികളെ കളിച്ചു പഠിക്കണം. ഹെറ്‍ക്കുലീസ്‌സൈക്കിള്‍ പോലെയാണു ആണ്റ്റിമാര്‍. അതില്‍ ചവി’ി പഠിച്ചാല്‍ പിെ ബീ എസ്‌ അ സൈക്കിള്‍ ഒക്കെ അനായാസം പലരീതിയില്‍ ഓടിക്കാം അമ്മായി എണ്റ്റെ ലൈംഗിക ഗുരു തെ ആയിരുന്നു ശിഷ്യണ്റ്റെ തെറ്റുകള്‍ മനസ്സിലാക്കിനേര്‍വഴിക്കു നയിക്കു ക്ഷമാശീലമുള്ള ഗുരു.

കുറച്ചു സമയം കുണ്ണ ഊരിയും കയറ്റിയും രസമില്ലാതെ കളിച്ചു എങ്കിലും പെെ’ന്നു തെ എനിക്കു ട്രാക്ക്‌ പിടികി’ി പതുക്കെ പതുക്കെ കുണ്ണ ഊരാതെതെ അമ്മാവിയുടെ ഗുഹയിലേക്ക്‌ പിസ്റ്റ ചലിപ്പിക്കാന്‍ എനിക്കു സാധിച്ചു. അഭിന?ന സൂചകമായി അമ്മായിയുടെ കൈകള്‍ എണ്റ്റെ ചന്തികള്‍പിടിച്ചു കശക്കി. ഒപ്പം പല്ലു ഞറുമ്മുകയും ശീല്‍ക്കാരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു.

പതുക്കെ എനിക്കു വെള്ളം ചീറ്റാനുള്ള സമയംആയതായി എനിക്കു തോി. അടിയ്യുടെ സ്പീഡ്‌ ഞാന്‍ കൂ’ി. അമ്മായി അടിയില്‍ കിടന്നു പല്ലു ഞെരിച്ചു ങും ന്‍ഘും എന്നു ചെറുതായിപറഞ്ഞുകൊിരുന്നു. പെെ’ന്നു എനിക്കു ശുക്ളം ചീറ്റി അതു വരു കിടഅമ്മായിയുടെ പൂറിലേക്കു പ്രവഹിച്ചു. കിതച്ചു തളര്‍ ഞാന്‍ അമ്മായിയുടെവശത്തേക്കു മറിഞ്ഞു. അമ്മാവി പക്ഷെ ഉടന്‍ തെ എെ ഉന്തി മാറ്റി പറഞ്ഞു “പോയി നിണ്റ്റെ സ്ഥലത്തു കിടക്കു നീ ഉറങ്ങിപ്പോകും അമ്മാവന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉണരും” അതുകേ’ ഞാന്‍ കൈലി ഒക്കെ തപ്പി എടുത്ത്‌ എണ്റ്റെ പായയില്‍പോയി കിടന്നു. പിെ എഴുനേറ്റപ്പോള്‍ കണ്ണില്‍ സൂര്യണ്റ്റെ പ്രകാശകിരണങ്ങള്‍എത്തിയപ്പോള്‍ ആണു. “എന്തു ഉറക്കാമണെടാ ശശീ ഇതു നീ പഠിക്കാന്‍ അല്ലേ ഇവിടെ വത്‌?അതോ ഉറങ്ങാനോ? എഴുനേല്‍ക്കു മണി ഒന്‍പതായി”.

ഞാന്‍ കൈലി വാരിചുറ്റി സാധാരണ രാവിലെ കുണ്ണ വടിവീരന്‍ ആയി നില്‍ക്കുതാണു ഉണര്‍ാല്‍ അവന്‍ താഴാതെ ഞാന്‍ ആരെയും അഭിമുഖീകരിക്കാറു തയ്ല്ല എാല്‍ അന്നു കുണ്ണ ഇളക്കമില്ലാതെ തൂങ്ങിക്കിടന്നു “അമ്മാവന്‍ പോയോ?” “കാലത്തെ പോയി ഓച്ചിറ ഭജനം ഇരിക്കാന്‍ പോയിരിക്കുവാ ഇനി നാലു ദിയവ്സം കഴിഞ്ഞേ വരു നീ ഇവിടെ തെ കാണണം എന്നു നിണ്റ്റെ അമ്മേടെ അടുത്തു പറഞ്ഞി’ാണു പോയത്‌” അമ്മാവണ്റ്റെ ഭക്തിയും ഭജനയും നീണാള്‍ വാഴെ’ അന്നു രാത്രി അമ്മാവി കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഒരു നവോഢയെപോലെ സെറ്റും ഒക്കെ ഉടുത്താണു കിടക്കാന്‍വത്‌ കയ്യില്‍ ഒരു ഗ്ളാസ്‌ പാലും ഒരു ബാബിലോണാ ചിരിയും. “കുടിക്കെടാ കു’ാ ഇന്നു നമ്മള്‍ക്ക്‌ ആരെയും പേടിക്കാതെ എല്ലാം ചെയ്യാം”അമ്മായി മ?ഹാസം പൊഴിച്ചു.

പാല്‍ ഞാന്‍ വാങ്ങി കുടിച്ചു തീരുതിനു മുന്‍പ്‌ അമ്മാവി ഗ്ളാസ്‌ പിടിച്ചു “പകുതി എനിക്കുള്ളതാ കു’ാ “, അമ്മാവി പതിവില്ലാതെ നല്ല ഒരു മെത്ത കൊ്‌പായയില്‍ ഇ’ിരുന്നു നല്ല ഒരു ബെഡ്‌ ഷീറ്റും വിരിച്ചിരുന്നു. “ശശീ എങ്ങിനെ ഉയിരുെ ടാ മോനേ ഇലത്തെ കളി, മോനു എണ്റ്റെ പുവര്‍ ഇഷ്ടപ്പെി’ാ?”

അമ്മായി നാണമില്ലാതെ ചോദിച്ചു “സ്വറഗ്ഗത്തില്‍ പോകുപോലെ ഉായിരുന്നു ” ഞാന്‍ മറുപടി പറഞ്ഞു “ഇനി നീ ആ സൌദാമിനീയെം മറ്റും കു കൈപിടിച്ചു കളയരുത്‌ അതെല്ലാം അമ്മായീടെ പൂറിലേക്കു ഒഴിച്ചോടാ ശശീ” “അമ്മാവിക്കു ഇങ്ങിനെ തെറി പറയാന്‍ നാണം ഇല്ലേ” “എന്താടാ ശശീ ഇതില്‍ തെറി കുണ്ണക്കു പൂറും പൂറിനു കുണ്ണയും എപ്പോഴും വേണം നിണ്റ്റെ കുണ്ണ പോലെ നല്ല ഒരു കുണ്ണ കി ‘ില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ ഇലെയാ എണ്റ്റെ പൂറിണ്റ്റെ കടി ഒന്നു മാറിയത്‌ ദൈവം കൊു തതാണു ശശീ നിെ ഇവിടെ, നീ കിടക്കെടാ നിണ്റ്റെ കുണ്ണ അമ്മാവി ഒന്നു കാണെ’ ” ഇതു പറഞ്ഞു അമ്മാവി എെ തള്ളി കിടക്കയില്‍ ഇ’ു ഉടുത്തിരു മുിനിടയില്‍ കയ്യി’്‌ കുണ്ണയില്‍ പിടിച്ചു. “എന്തൊരു ബലമാണിതിനു നീ ജ’ി ഒന്നും ഇടത്തില്ലേടാ” “വീ’ില്‍ ഇടത്തില്ല അമ്മാവി ഇടത്തില്ലല്ലോ അതുപോലെ” “അമ്മായി ഇന്നു ഇ’ി’ുടൊ ജ’ി അല്ല ഒര ” “അതെന്താ ഈ ഒര” “നീകി ‘ില്ലേ,

എടാ ജ’ീം കോണോനും ഒക്കെ ഇപ്പഴത്തെ കുീം മൊലേം ഇല്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങള്‍ അല്ലേ ഇടുത്‌ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒര അണു ഉടുക്കുത്‌ എാലേ ചന്തി ഒക്കെ മുറുകി പൂറൊക്കെ ഇറുകി നില്‍ക്കു ഇതു ഉടുക്കാത്തതു കൊാണു ഇപ്പഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വയറും ചാടി ചന്തീം തീമ്പി നടക്കുത്‌ , ഇതാ നോക്കു ” എന്നു പറഞ്ഞ അമ്മായി ഉടുത്തിരു സെറ്റ്‌ മു്‌അഴിച്ചു ഉടയാതെ അയയില്‍ ഇ’ു. അങ്ങിനെയാണു ഒര ഞാന്‍ ആദ്യം കാണുത്‌ നേരിയ ഒരു വെളുത്ത മു്‌ നര്‍ത്തകിമാര്‍ ഉടുക്കുത്‌ പോലെ അരയില്‍ ചുറ്റി ഒരറ്റം മുിലൂടെ എടുത്ത്‌ പിില്‍ കൊുവന്നു ഗുദവിടവിണ്റ്റെ തുടക്കത്തില്‍ മുറുക്കി ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുയായിരുന്നു മു്‌ വളരെ നേരിയതായിരുതിനാല്‍ അമ്മാവിയുടെ വെളുത്ത തുടകള്‍ അവ്യക്തമായി കാണന്‍ കഴിയും അമ്മാവിയുടെ രു ചന്തികളും വ്യ്ക്തമായി അറിയാം “ഇതെങ്ങിനെയാ അഴിക്കുക ?”

“എളുപ്പം ആണെട പറഞ്ഞു തരാം എന്തിനു ആക്രാന്തം ഇന്നു രാത്രി മൊത്തം കിടക്കുകയല്ലേ ആദ്യം നിണ്റ്റെ കു’നെ ഞാന്‍ ഒന്നു പിടിക്കെ’ ” മെത്തയില്‍ മലര്‍ന്നു കിട എണ്റ്റെ അരക്കെ’ില്‍ മുഖം ചേര്‍ത്ത്‌ അല്‍പ്പം താഴേക്കിറങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു അമ്മായി “എന്തൊരു വലിയ ഉകള്‍ ഇതു നിറയേ പാലാണോടാ ശശീ” അതു പറഞ്ഞു അമ്മായി എണ്റ്റെ ഉകള്‍ തലോടി ‘കിീ’ അമ്മായി പ്രേമപൂര്‍വ്വം ഉകളില്‍ തലോടി ഉമ്മ വെച്ചു പിെ എണ്റ്റെ കുണ്ണ മകുടം വായിലേക്കു വച്ചു നോവാതെ കടിച്ചു “എടാ ശശീ എന്തൊരു ബലമാണെടാ ഇതിനു നോക്ക്‌ ഈ ഒറ്റക്കണ്ണന്‍ കിടന്നു പെടക്കുത്‌ ഇതു വല്ല കൊച്ചു പെപിള്ളാരുടെ പൂറിലെങ്ങാനും കയറിയാല്‍ പൊളിഞ്ഞു പോകും മോനെ അമ്മായിക്കു
പോലും ശ്വാസം മു’ി ഇലെ ഇതു കയറിയപ്പോള്‍, എടാ ഒറ്റക്കണ്ണ എെ പണ്ണി സുഖിപ്പിക്കെടാ”

“അമ്മാവി എണ്റ്റെ പുറത്തു കിടാല്‍ എങ്ങിനെയാ പരിപാടി നടത്തുത്‌ അതിരിക്കെ’ ഇലെ പരിപാടി ഇഷ്ടപ്പെി’ാ?” “ഇഷ്ടപ്പെി’ാ എോ എത്ര നാളായെടാ എണ്റ്റെ പൂറിണ്റ്റെ കടി ഒന്നു മാറ്റിയി’്‌ ഇലെ നിണ്റ്റെ ആനക്കുണ്ണ കയറിയപ്പോള്‍ എനിക്കു തൂറാനും പെടുക്കാനും ഒരുമിച്ചു തോി പക്ഷെ നീ ഒരുപാട്‌ പഠിക്കാനു്‌ സാരമില്ല നിെ അമ്മാവി എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചുതരാം കു’ന്‍ ഞാന്‍ പറയുപോലെ ചെയ്താല്‍ മതി” അമ്മായിയെ പിടിച്ചുയുര്‍ത്തി ഞാന്‍ തെരുതെരെ ഉമ്മവെച്ചു പിെ ഉടുപ്പ്‌ഊരി ബോഡീസിണ്റ്റെ കെ’്‌ അമ്മാവി തെ അഴിച്ചു തന്നു. ഞാന്‍ മുലകള്‍ രും പിടിച്ചു കശക്കി ഞെരിച്ചു മുലക്കണ്ണുകള്‍ ഞരടി അമ്മാവിയെ സുഖിപ്പിച്ചു “എന്തൊരു മുലയാണമ്മായീ പത്തഭു കിലോ വരുമല്ലോ കയ്യില്‍ നില്‍ക്കുില്ല ” “അതു രും നിനക്കു

മതിവരുവോളം ചപ്പാനുള്ളതാണെടാ ശശീ” ഞാന്‍ മുലകള്‍ മാറി മാറി കുടിച്ചു കൊ്‌ അമ്മായിയുടെ പര വയറില്‍ തടവി പൊക്കിള്‍ കുഴിയി വിലരി’ു കറക്കി “അമ്മായീടെ വയര്‍ എന്തൊരു മിനുസം എന്തൊരു പരപ്പ്‌ ഈ പൊക്കിളില്‍ അരകിലോ എണ്ണ ഒഴക്കമല്ലോ” “എണ്ണ വേടൊ ശശീ തേന്‍ ഒഴിക്കാം നിനകു നക്കി കുടിക്കാം കു’ാ” “ഇതെവിടെ കെ’ി വച്ചിരിക്കുത്‌ താറഴിക്കെ’ മോളേ” “പിറകിലെ കെ’ില്‍ പിടിച്ചു വലിക്കെടാ കുണ്ണേ എല്ലാം പറഞ്ഞുതാല്‍ പിെ എന്താ രസം എടാ ശശീ

Leave a Comment