തരിക്കും പൂറിന്‌ തുടിക്കും കുണ്ണ !! ഭാഗം -4 (Tharikkum Poorinu Thudikkum Kunna !! Bhagam -4)

”ഉറക്കം വരുനില്ല ചേച്ചി ”

”മ്മ്..അതെന്താ..സാതാരണ വേഗം കി  ടക്കുമല്ലോ നീ..ഇന്നെന്തു പറ്റി”

‘എന്താണെന്നറിയില്ല..ഒരു ചെറിയ നടുവേദന പോലെ. വൈകിട്ട് കളിച്ചപ്പോള് അല്പ്പം കൂടിയോ എന്നു സംശയം”

”നടുവേദന വരാന് എന്താ കാരണം”

”അതു ബസ്സില് കുത്തനേ ഇരുന്ന് വന്നതല്ലേ..അതു കോണ്ടായിരിക്കാം”

കുത്തനേ ഇരുന്നതോ അതൊ കുത്തനേ നിന്നതോ എന്നു ഗീത  ചോദിക്കാന് ഒരുമ്പെട്ടതാ. പക്ഷേ ചോതിച്ചില്ല.

”അതിനു നീ ചാന്നു കി ടന്നല്ലെ ഉറങ്ങിയത്”

”ചാന്നു കിടന്നത് ചേച്ചി യല്ലേ. അതും എന്റെ മടിയില്”

ഗീത  ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല.
”ചേച്ചീ ഒരുപകാരം അങ്ങൊട്ട് ചെയ്താല് ഒന്നിങ്ങോട്ടും ചെയ്യണം”
”എന്തുപകാരമാ നീ ചെയñത്”
”ബസ്സില്ചേച്ചി  എന്റെ മടിയില് തല വെച്ചു കി  ടന്നു. ഇപ്പോള് അമ്മയുടെ മടിയില് ഞാന്
തല വെച്ചു കി  ടക്കട്ടേ. എന്റെ നടു ഒന്നു ഉഴുഞ്ഞു തരുക യും വേണം”
”അത്രേയുള്ളു. സ്വന്തം ചേച്ചിയുടെ മടിയില് തല വെച്ചു കി  ടക്കാന് അനുവാധം ചോദിക്കണോ.
നീ ആ ഷര്ട്ട് അഴിച്ചു ക ള. ഞാന് നടു ഉഴിഞ്ഞു തരാം”
കേള്‍ക്കാത്ത താമസം ക ണ്ണന് ഷര്ട്ടൂരി എറിഞ്ഞു. ഗീത യുടെ ക ണ്ണുക ള് അവന്റെ നെഞ്ചില് വളര്ന്ന രോമങ്ങളിലും മാംസപേശിക ള് ഉറച്ചു നില്ക്കുന്ന വയറ്റിലും ഉടക്കി നിന്നു. ചേച്ചിയുടെ നോട്ടം അവന് അറിഞ്ഞു.
ക ണ്ണന് ചേച്ചിയുടെ മടിയില് തല ചായ്ച്ചു. ഒരു കൈ അവളുടെ തുടയില് വെച്ചു അവന് ഗീത യുടെ വയറ്റിനു അഭിമുമായി ചെരിഞ്ഞു കി  ടന്നു. സുതാര്യമായ നൈറ്റിയില് കൂ   ടി അവനു അവളുടെ ആഴമുള്ള പൊക്കിളിന്റെ വടിവു ക ാണാമായിരിന്നു.
”ക മിഴ്ന്നു കി ടക്കേടാ..അപ്പോഴല്ലേ നടു ഉഴിയാന് പറ്റൂ”
ക ണ്ണന് ക മിഴ്ന്നു കി  ടന്നു. അവന്റെ മുഖം ഇപ്പോള് ഗീത യുടെ സങ്കമത്തിലായിരുന്നു. ചേച്ചിയുടെ പൂറിനു മുക ളില്. ”സോ നിയര് യെറ്റ് സോ ഫാര്”. ഷഡ്ഡിയും നൈറ്റിയും മറിക ടന്നു ആ സങ്കമത്തില് നിന്നും ഒരു നറു മണം അവന്റെ മൂക്കില് അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തുടയുടെ മാംസളത ഒരു ഫോം തലയണ പോലെ അവന്റെ തലയെ താങ്ങി പിടിച്ചു. ഗീത യുടെ കൈ അവന്റെ മുതുക ത്ത് ഇഴഞ്ഞു. ക ഴുത്തില് നിന്നും താഴോട്ട് അവന്റെ അരക്കെട്ട് വരേ അവള് ഉഴിഞ്ഞു. ആ ശരീരത്തില് തൊട്ടപ്പോള് തന്നേ അവള്ക്ക് വിക ാരാവേശം വന്നു. കൈക ള് വിറച്ചു. ചേച്ചിയുടെ കൈ തന്റെ അരക്കെട്ടു വരെ വന്നു വീണ്ടും ക ഴുത്തു വരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഖത്തില് അവന് കി  ടന്നു. ആ കൈ ഇനിയും താഴെ പോയി തന്റെ അരക്കെട്ടില് പാതി കൂ  ടാരമടിച്ചു നില്ക്കുന്ന തന്റെ വടിവീരനേ ഒന്നു തൊട്ടെങ്കില് എന്നവന് ആശിച്ചു പോയി. ആ മ്രുദുല ക ര പാണിക ള് തന്റെ കു   ണ്ണയേ തഴുകു   മ്പോള് കി  ട്ടുന്ന സുത്തെയോര്ത്ത് അവന്റെ കു   ണ്ണ ക മ്പിയാകാന് തുടങ്ങി. അതേ സമയം ഗീത യിലും ചില ചിന്തക ള് ഉടലെടുക്കാതിരുന്നില്ല. തുടയില് തല വെച്ചു കി  ടക്കുന്ന അനുജ  ന്റെ ക ൈ തന്റെ നൈറ്റിപൊക്കി തന്റെ തുടയെ തലോടിയിരുന്നുവെങ്കില്…
തന്റെ തുടസങ്കമത്തില് ഒന്നു ചൊറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കില്…നൈറ്റിയുടെ മേലേക്കൂടിയെങ്കിലും പൂറ്റില് ഒന്നു മുത്തിയിരുന്നുവെങ്കില്…
”ക ണ്ണാ ആ മുണ്ടിന്റെ ക െട്ടല്പ്പം ലൂസാക്ക്. അപ്പോള് കു   റച്ചുകൂ   ടെ താഴോട്ട് ഉഴിയാം.” ക ണ്ണന് ധര്മ്മ സങ്കടത്തിലായി. എഴുനേറ്റ് നിന്നാല്ചേച്ചി  തന്റെ ബാറ്റ് സിക ്സറിടച്ചതു പോലെ പോങ്ങി നില്ക്കുന്നതു ക ാണും. അവന് കി  ടന്നു ക ൊണ്ടു തന്നെ ക ൈക ള് താഴ്ത്തി മുണ്ടിന്റെ കെട്ട് ലൂസാക്കി. ഗീത  അല്പ്പം ചായ്ഞ്ഞു ക ൈക ള് മുണ്ടിനക ത്തോട്ട് ക യറ്റി അവന്റെ ചന്തി വരേ ഇറക്കി ഉഴിഞ്ഞു. ദൈവമേ..ഇവന് അടിയില് ഒന്നുമിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ….കാണാനില്ലാതേയാണ്
അവന് കി  ടക്കുന്നത്. ക രുതി കൂ   ട്ടിയാണൊ… അവള്ക്ക് ചിന്ത കാട് ക യറി.
ചായ്ഞ്ഞു നടു ഉഴിയുന്ന ഗീത യുടെ മുലക ള് ക ണ്ണന്റെ മുതുക ത്ത് പതിഞ്ഞു. അതിന്റെ
സ്പര്ശനമാത്രയില് അവന് കോള്‍ മയിര് കൊണ്ടു.
”ചേച്ചീ തുട വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ..തല മാറ്റണോ”
”ഇല്ലടാ..വേദനിക്കുന്നത് എന്റെ കാല് മുട്ടാ. നിനക്കു പറ്റുമെങ്കില് മുട്ടൊന്നു ഉഴിയ്..നിന്റെ ഭാഷയില് പറഞ്ഞാല് ഉപകാരത്തിനു പ്രത്യുപക ാരം”
”ശരി..നോ പ്രോബ്ലം ” രോഗി ഇശ്ഛിച്ചതും വൈദ്യന് ക ല്പ്പിച്ചതും എന്നപോലെ അവന് ക ൈ താഴ്ത്തി നൈറ്റിക്കടിയില് താഴെ നിന്നും കൈ ക ടത്തി ഗീത യുടെ കാല് മുട്ടില് പതുക്കെ ഉഴിയാന് തുടങ്ങി. മുട്ടുകാലില് അവന്റെ പരുപരത്ത ക ൈ പതിഞ്ഞതും ഗീത യില് ക ാമ വികാരം ഉണര്ന്നു. അവള് ഒരു ദീര്‍ഘ നിശ്വ്വാസം വിട്ടു. ചേച്ചിയിലേ മാറ്റങ്ങള് അവനും അറിഞ്ഞു. കാര്യങ്ങള് ഭംഗിയായി നീങ്ങുന്നതില് അവനു സന്തോഷമായി. ഗീത യ്ക്കും. അറിയാതേയാണെങ്കിലും രണ്ടു പേരുടെയും ഇങ്കിതങ്ങള് അവര് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാന് തുടങ്ങി. ക ണ്ണനു ഗീത യുടെ ശരീരത്തിന്റെ താപം കൂ ടുന്നതറിഞ്ഞു. മുട്ടില് നിന്നും കൈ അല്പ്പം മേല്പോട്ടെക്കും നീക്കി അവന് അവളുടെ തുടക ള് ഉഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു അരയടി കൂ   ടി മേല്പ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയാല്  കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തില് തൊടാം. ഗര്ഭം ധരിച്ചു മര്‍ത്യനെ  വളര്ത്തിയെടുത്ത് പുറംലോക ത്തേക്കയക്കുന്ന കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം. ആ വിദ്യാലയത്തെ  സന്ദര്ശിക്കാന് കി  ട്ടുന്ന അവസരം അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു.
ക ണ്ണന്റെ കൈ ഇനിയും മേല്പ്പോട്ട് ക യറില്ലേ. അവിടെ ഒന്നു തൊടില്ലേ.. ഗീത  വേവലാതി പൂണ്ടു. അവളുടെ കൈ ക ണ്ണന്റെ അരക്കെട്ടിനും താഴെ അവന്റെ കു   ണ്ടിക ള്ക്കു മേലെ വരെ എത്തി. ക ണ്ണന്റെ വിരലുക ള് അവളുടെ മര്മ്മത്തിനു രണ്ടിഞ്ചു ദുരെ വരെ എത്തി. ഗീത  അടുത്ത നീക്കത്തില് അവളുടെ കൈ അവന്റെ ചന്തിപാളിക ള്ക്കിടയില് എത്തിച്ചു. ക ണ്ണന്റെ വിരലുക ള് ഗീത യുടെ പൂറിനെ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന മട്ടില് വന്നു നിന്നു.