അപ്പൂ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജീവിതം – ഭാഗം 10

Author: lal

അലിയാര് വന്നു പോയപ്പോള് താനും കൂടെ പോയി… അവിടെ ചെന്നപ്പോള് ആനിക്ക് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞാത്തക്കും ഇതാത്തക്കും മാറി മാറി നാട്ടില് പോകാന് താല്പാരിയം ഇല്ലാതായി… ഗള്ഫില് തനിക്കു പ്രതേകിച്ചു പനിയോന്നുമില്ലായിരുന്നു…

അലിയരുടെം അറബിടെം പര്ത്നെര്സിപ്പില് നടത്തുന്ന സുപ്പെര് മാര്കെറ്റില് ഇലക്ട്രോണിക് സെക്സനില് വിഷ്വല് ഐറ്റം കൂടി ചേര്ത്ത്.. വിപുലീകരിച്ചു.. അതിന്റെ ഇന്ച്ചര്ഗായി താന് അത്രതന്നെ… പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വരുമ്പോള് അത് അസ്സെംബ്ളി ചെയണം പിന്നെ വിറ്റ ശേഷമുള്ള സര്വീസ് ചെയണം… ക്യാമറയോ വീഡിയോ മുതലായവ അറബികള്രും രേപൈര്നു കൊണ്ടുവരില്ല, അവര് പുതിയ മോഡല് സാധനങ്ങള് വാങ്ങും.

വല്ലപ്പോഴും എന്തേലും രേപൈരിങ്ങിനു കൊണ്ട് വരുന്നത് അറബികള് വലിച്ചെറിയുന്ന സാധനങ്ങള് പൊക്കിയെടുത് വല്ല മലയാളികളും കൊണ്ട് വരും.. തനിക്ക് താമസം അറബിയുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് ബംഗ്ലാവില്, അലിയാരും കുടുംബവും ആ കോമ്പൌണ്ടില് തന്നെ താമസം.. ആനിയുടെ കൂട്ടത്തില് തന്റെം താമസമാക്കിയത് അലിയാര് തന്നെയായിരുന്നു…

ആനിയെ സംബന്ദിച്ചു അവള്ക്ക് ആഴ്ചയില് 3 നൈറ്റും 4 പകലും ഡൂട്ടി, ബാക്കി രാവും പകലും ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം… ഇടക്കുള്ള ആനിയുടെ അഭാവം കുഞാതയോ ഇത്തതയോ ചേര്ന്ന് കിടന്നു പരിഹരിച്ചിരുന്നു. നാട്ടില് നിന്നും മാമി പെണ് കുഞ്ഞിനു ജന്മ്മം നല്കിയ വിവരം ആശാന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു… അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പിങ്കീമോളുടെ ജനന ആഹോഷം ആനിയും കുഞാതായും അലിയാരും ചേര്ന്ന് ബഹു കേമമാക്കി…

ആഹോഷ പാര്ട്ടിക്ക് അറബിയും പരിവാരങ്ങളും പ്രതെകമെത്തിയിരുന്നു.. അറബിയുടെ കസ്ട്ടടിയില് ഇപ്പോഴുള്ള ചരക്കിനെ ആരും കൊതിയോടെ വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കി പോകും, പരുധക്ക് ഉള്ളിലാനെലും എന്താ ആ സാധനം.. എന്റെ നോട്ടവും ഭാവവും മനുത്തരിഞ്ഞ കുഞാത്തയും ആനിയും അംഗ ചാപല്ല്യത്തില് ആശയ വിനിമയം നടത്തി..

ആനി എന്നേട് എടാ മുത്തെ.. ഇത് കേരളമോ നാട്ടിന് പുറമോന്നുമല്ല, അറബി നാടാ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണേ ചെറിയ പിഴവ് പറ്റിയാല് പിടലിക്ക് മേലെ ശിരസ കാണില്ല കേട്ടോ.. നീയമം അധി കടിനം.. സൂക്ഷിക്കണേട മുത്തെ.. വിശിഷ്ട്ട അധിതികള് ഉപവിഷ്ട്ടര്രയപ്പോള് കുഞ്ഞാത്ത പതിയെ ആ ഹൂറിയുടെ ആയക്ക് എന്തോ നിര്ദേശം കൊടുത്തു..

ആയ ഹൂറിയുടെ ചെവിയില് എന്തോ മന്ദ്രിച്ചു അവളുടെ പരുധാ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റി.. ആ അസുലഭ സൌന്നരിയം ആസ്വാധിക്കുവാന് ഞങ്ങള് എല്ലാവര്ക്കും അവസരം നല്കി അനുഗ്രഹിച്ചു.. കണ്ണാടി പോലുള്ള ട്രെസ്സിനിടയിലൂടെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന ആലില വയര്.. തുടിച്ചു കൊഴുത് ലിറ്റര് കൊളളുന്ന പൊക്കിള് കുഴി.. ചെമ്പ് നിറത്തില് വരി വരിയായി താഴേക്ക് പോകുന്ന രോമാനിരകള്..ഹോ.. മീഡിയം സയിസ്സില് ത്രസിച്ചു നില്കുന്ന മുലകളോ പറയെ വേണ്ട…

ആനി പതിയെ ചെവിയില് മന്ദ്രിച്ചു.. ഉടനെ അവളുടെ ആയ ആ പരുധ കര്ട്ടന് ഇടും, കുഞ്ഞത്തയ്ടെ പോടിക്കൈയാ എന്റെ മുത്തിന് വേണ്ടി അവളെ ഒന്ന് പൊളിച്ചു കാട്ടി തന്നത്, ആവേശം മൂത്ത് പൊല്ലാപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കല്ലേ.. എങ്ങനേം അവരുടെ പ്രതി നേടാന് നോക്കെടാ കുട്ടാ.. ആനി പറഞ്ഞത് എത്ര ശേരിയായിരുന്നു നിമിഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് ആ ആയ ഹൂറിയുടെ പരുധ വീണ്ടും അണിയിച്ചു..

പാര്ട്ടി കൊഴുക്കുംബോലും എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവളില് നിന്നും കണ്ണു പറിക്കുവാന് കഴിയുന്നില്ലാ.. അറബി പാട്ടോ ഡാന്സ്സോ സ്റെപ്പോ ഒന്നും വശമില്ലയെങ്കിലും ആ ഹൂറിയോടോത് ആടി പാടി രസിക്കുവാന് അവസരം കിട്ടിയല്ലോ.. ഇടക്കെപ്പോഴോ കുഞ്ഞാത്ത അവര്ക്ക് എന്നെ പരിജയ പെടുത്താന് മറന്നില്ല..

തന്റെ ഡിജിറ്റല് വീഡിയോയില് ആ ഹൂറിയെ കഴിയുന്നതും ആവഹിചെടുക്കുവാനായിരുന്നു തന്റെ വെഗ്രത.. അവളുടെ ഓരോ ചലനവും താന് അപ്പലപ്പോള് ഒപ്പിയെടുത് കൊണ്ടിരുന്നു… അവളുടെ പ്രീതി എങ്ങനേം സംബാതിചെടുക്കുവാനായി ശ്രമിച്ചു കോണ്ടേ ഇരുന്നു.

പാര്ട്ടി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയി.. പോവുമ്പോള് ആ ഹൂറി 2 തവണ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് നിന്നെ തനേ ആയിരുന്നെട… ഇനി ഒത്തു പിടിച്ചാല് നീ രക്ഷപെട്ടു.. ആ പോയ സാധനം ഒന്ന് മൂളിയാല് ആ അറബി സ്വന്തം ശിരസ്സ് വരെ അറുത്ത് ആവളുടെ കാല്ക്കല് കാഴ്ച വക്കും നിനക്കരിയുവോ… ആതാ അറബി പെണ്ണുങ്ങള്… എല്ലാം ഒരു തരം മുറ്റു കയറി നടക്കുന്നവകളാ..

ആണുങ്ങളെ എങ്ങനെയും സഹിക്കാം ഇവറ്റകളെയാ നമ്പാന് പറ്റാത്തത്… ആരെയെങ്കിലും ഇവറ്റകള് കണ്ണു വച്ചിട്ടുന്ടെല് എന്ത് വിലകൊടുത്തും വളരെ രഹാസ്സ്യായി കാരിയം നടത്തിയിരിക്കും, അഥവാ എന്തേലും പാളിച്ച പറ്റിയാല് പീലാതോസ്സിനെ പോലെ കൈ കഴുകി രക്ഷപെടുകയും ചെയും.. അറബികളുടെ ശേരിയത്തില് ചെന്ന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പാവം വിദേശികളും… അതില് പാക്കിസ്ഥാനികളാ ഏറെയും കെണിയില് വീഴുന്നത്..

ഇന്ത്യക്കാരില് ആന്ത്രക്കാരും, മലയാളികള് എല്ലാത്തിനും കുരുട്ടു ബുത്തി ഓതി കൊടുക്കും പുലിവാലില് നിന്നും തലയൂരാന് പേടിച്ചിട്ടു അറബി പെണ്ണിന് അന്കൂലായി മോഴി കൊടുക്കും.. നാട്ടിലൊക്കെ വിലസി നടന്നവന്മാരെ ഇവിടെ വന്നു ജീവിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാല് വിശ്വസിക്കാനെ നമ്മുക്കവില്ല.. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാ ഇന്ത്യക്കാരില് മലബാറികള് നല്ലവരാണെന്നു അറബികള് പറയുന്നത്..

ആനി താഴേം മേലെമോക്കെ കയറി കിളച്ചു മറിക്കുബോഴും മനസ്സു ആനിയില് ഉറപ്പിക്കുവാന് പറ്റുന്നില്ല.. ആ ഹൂറിയുടെ തിളങ്ങുന്ന ആലില വയറും ആവശ്യത്തിലേറെ കുഴിവുള്ള പോക്കിളും അവയുടെ അകമ്പടി രോമ പാതകളുമായിരുന്നു മിഴികളില് നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത്.. എത്ര തവണ ആനി തട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.. എടാ മുത്തെ നീ ഇത് ഏതു ലോകത്താ..

ഒ! ഇപ്പോഴും അവളെ തന്നെ ഓര്ത്തു കിടക്കുവാനല്ലേ.. ഇവിടെ മനുഷ്യന് വിയര്പ്പോഴുക്കുമ്പോള് ധോണ്ടേ ഒരുത്തന് വല്ലവളേം സ്വപ്പനം കണ്ടു കുണ്ണ യിട്ട് കുലുക്കി തരുന്നു… ഒന്നേല് നീ എന്നെ നന്നായി പണിതു തരുക അല്ലേല് അവളെ ഒരുത് രാത്രി മുഴുവന് കൈവാനം അടിച്ചാല് മതി… ഏതായാലും വെളുപ്പിനെങ്കിലും ബാക്കി ഉള്ളോരെ ഓര്ത്താല് മതി കേട്ടോ..

അവള് കുറുമ്പ് കാട്ടി തിരിഞ്ഞു കിടന്നു… സോറീ മോളെ.. എത്ര വിചാരിച്ചിട്ടും ആ പുലയാടിയുടെ ആ മാസ്മ്മര രൂപം മനസ്സില് നിന്നും മായുന്നില്ല… എന്നാല് പഴേ പോലെ രാത്രി മുഴുവന് അവളെ ഒര്തു വാനമാടിച്ചോ, ഞാനിതാ ഉറങ്ങുന്നു.. അങ്ങനങ്ങ് എന്റെ ആനകുട്ടി പിണങ്ങിയാലോ.. പിണങ്ങിക്കോ, മദമിള്കാതിരുന്നാല് മതി കേട്ടോ.. മടമിള്കുംബോലോക്കെ തളക്കനല്ലേ നിന്റെ ഈ മാന്ദ്രിക തൊട്ടി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നത്…

ഒ, മറന്നു അതിപ്പോ ആ അറുവാനിച്ചി മോഷ്ട്ടിച്ചു കൊണ്ടു പോയിരിക്കയനല്ലോ.. അവളുടെ കുര്മ്പ് മാറ്റാന് കുറെ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ആ ഹൂറിയെ മറന്നേ പറ്റു… പിന്നെ അടി പൂരമായിരുന്നു..എത്ര സമയം മാരതോണ്ണ് ഒട്ടമോടിയെന്നു ആനിക്ക് പോലും ഒരു രൂപവുമില്ലായിരുന്നു… ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ശോചനീയ അവസ്ഥയില് താഴെ കിടന്നു ശ്വാസം വിടാന് പോലും വിഷമിക്കുന്ന ആനിയെ കെട്ടി പിടിച്ചു കിടന്നു…

അവള് ഒരുവിധത്തില് അട്ജസ്റ്റ് ആയി പറഞ്ഞു.. ആ അറബി പെണ്ണിനെ മനസ്സിലിട്ടു കൊണ്ടീപരുവം എങ്കില് അവളെ ഒന്ന് പണിയാന് തരപ്പെട്ടാല് എന്തായിരിക്കും മുത്തെ നിന്റെ ആവേശം… ആ ഹൂറിയെ ഒന്ന് പണ്ണാന് കിട്ടുമോടി ആനപൂറി…

ഹാ, നീ വെപ്രാലമോന്നു കാട്ടാതെ മയത്തിലൊക്കെ നിന്നാല് നമ്മുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കന്നെ.. ഇതാത്ത വിചാരിച്ചാല് സംഗതി നടന്നേക്കും… പക്ഷെ നിനക്ക് ക്ഷേമ വേണം.. കുഞാത്തയെകാളും അവളില് സ്വാധീനം ഇത്താത്തക്ക.. ഒ ഈ കാരിയം നിനക്കൊന്നു നേരത്തെ പര്ഞ്ഞൂടായിരുന്വോ.. ഇനി ഇത്താത്ത വരുന്ന വരെ എങ്ങനാ കാക്കുന്നത് ..

ഇതാ പറഞ്ഞത് വേവുന്നത് വരെ ക്ഷേമയോടെ കാക്കാം, എന്നാല് വെന്തു കഴിഞ്ഞാലോ ആറും വരെ ക്ഷേമിക്കുവാന് തീരെ വയല്ല അല്ലെ? പൊന്തന് മൂരി കുണ്ണക്ക്.. അവളെ സയിടിലൂടെ ഗുലാന് കടത്തി തുടകളെ അറുത്തു സുഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.. തനുപ്പിക്കുവനല്ലേ ഇവന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഐസ്ക്രീം ലേഖ്യം ഇതിലേക്ക് പകര്ന്നു തരുന്നത്..

അതിനു നീ എപ്പോഴും ഉറയിലല്ലയോ നിറക്കുന്നത്.. അതെ, തുണിയില് ഐസ് ക്രീം പൊതിഞ്ഞപോലെ അല്ലെ.?.. എടാ മുത്തെ, രാത്രിയില് നമ്മള് എത്ര ബലം പിടിച്ചാലും വെളുപ്പാന് കാലത്തുള്ള ഇവന്റെ ഉശിരോന്നു വേറെ തന്നെയല്ലയോ? അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ എനിക്കും മാമിക്കുമല്ലേ മനസിലാകൂ.. എടൊ താന് എന്തിനാ വെറുതെ മാമിയെ കുറിച്ച ഓര്മ്മിപ്പികുന്നത്.. ഇനിയിപ്പം മാമിടെം കുഞ്ഞിന്റെ ചിന്തയായി…

ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണാന് കൊതിയാകുന്നു… ഉവോ.. കുഞ്ഞിനെ മാത്രം കണ്ടാല് മതിയാകുമോ അതോ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയെയും കാണാന് കൊതി മൂതുവോ?.. മോനെ ഒരു പണീം നടക്കെലകെട്ടോ.. നിന്ക്കരിയാഞ്ഞിട്ട ആകെ അളിഞ്ഞ് പുളിഞ്ഞു പുറത്തു വന്നത് വാരി വലിച്ചു അകത്തു വച്ചിരിക്കുവല്ലയോ ഇപ്പോള് കുറഞ്ഞത് 1 / 2 മാസം എങ്കിലും എടുക്കും ആ മസിലുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉറച്ചു വരാന്..

നിന്റെ വെപ്രാളം കൊണ്ടൊന്നും കാരിയമില്ല… അഥവാ ഇടയ്ക്കു പൂതി കയറി കുത്തി കയറ്റിയാല് തന്നെ ചെമ്പില് തവി യിട്ടിളക്കുന്ന പോലിരിക്കും, ആ പുരുഷന് പിന്നെ ആ പൂവിന്റെ ഇതല് വിടര്താന് ശ്രമിക്കില്ലാ അത്രക്കങ്ങു മനം മടുത്തു പോകും.. അതുകൊണ്ട് കുട്ടന് ആ പൂതി അങ്ങ് മനസ്സില് വച്ചേര്..

ഇവിടെ ദേണ്ടെ ഈ പൂ ഏതു നേരവും നിനക്കായി മാത്രം വിടര്ന്നിരിക്കുവല്ലയോ… അപ്പുരതാണേല് കുഞാതയോ ഇത്തതയോ ഗാപ് ഫില്ല് ചെയാനുമുണ്ട്… എന്നാലും മാമിടെ പോലാകില്ലല്ലോ എന്റെ ആനക്കുട്ടി… എന്താടാ അവരെ നിനക്ക് മടുത്തു തുടങ്ങിയോ.. വേണേല് പറഞ്ഞോ, നല്ല കിളിപോലത്തെ 2 കിടിലന് സാധനങ്ങള് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തില് എത്തി ചേര്ന്നിട്ടുണ്ട്..

ഒന്ന് ലങ്കയില് നിന്നും മറ്റൊന്ന് മാഗ്ലൂരിയും.. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതല് എന്റെ കീഴിലാ പണി… ഹാ ചുമ്മാതല്ല..ഇതെലെ വെള്ള പറ്റു അനുഭവ്പെടുന്നത്.. ഒന്ന് പോടാ അസതെ.. അവളുമാരെന്താ എന്റെ കവയിടുക്കിലാനോടാ ഡ്യൂട്ടി ചെയുന്നത്… ആവോ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം ആ ചരക്കുകള് ആരുടെ കീഴിലാ പണിതു പഠിക്കുന്നതെന്നു…

എന്തെ നീ അവളുമാര്ക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നുവോ, ഞാന് ഒരേണ്ണത്തിനെ നിന്റെ കീഴില് ആക്കി തരാം… എന്താണ് വച്ചാല് നിന്റെ മിടുക്ക് പോലാക്കിയെടുതോ… അങ്ങനെ എങ്കിലും ആ സേതു പുലയാടിച്ചിയെ നിന്റെ മനസ്സില് നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാന് ആകുമല്ലോ… അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അവള് കുടിയിരന്ഗൂലെന്റെ ആനേ.. എന്ത് വിലകൊടുതാനെലും ഇന്നല്ലേ നാളെ അവളെ ഒന്ന് സുഹിപ്പിചിട്ടെ പിന്നമാറൂ മോളെ…

ആ ഉശിരില് ഒപ്പം തന്റെ പുതിയ ഇടപാടിന്റെ നന്നിയായി അവളെ ബെഡിനു സയിടിലാക്കി താഴെയിറങ്ങി നിന്ന് അവളുടെ കാലുകള് തന്റെ അരയക്ക് ഇരുവശത്ത് ആക്കി രണ്ടു കൈകളും കൊണ്ട് ആനയുടെ പര്വത കോദം താങ്ങിയെടുത്ത് ലഗാന് അവളുടെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞ പൂവിനുള്ളില് കടത്തി തൊട്ടിയാട്ടി.

ഇന്നാ പിടിച്ചോ ഒരു പത്തു സ്പെഷ്യല് ഷോട്ട്.. 1.. 2.. 3. 4.. 5… 6… 7.. 8.. 9… വേണ്ടായേ. എനിക്ക് മതിയായേ… ഇന്നിതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു പരുവതിലായിരിക്കുവായിരുന്നു… ഇന്നി നാളെ മത്യേട മുത്തെ… ഇല്ലേ വെളുപ്പിന് വച്ചു താങ്ങിക്കോ.. അപ്പോഴേക്കും ഇവളൊരു വിധം നോര്മലാകും..

തന്റെ സെക്ഷനില് വിഷുവല് സാധനങ്ങളായി മൂവി ക്യാമറ, കാം സെറ്റ്, ഡിജിറ്റല് ക്യാമറ മൊബൈല് വിവിധ ഇനം കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയവ സ്റ്റോക്ക് വന്നതോടെ നല്ല കച്ചവടവും ടെമണ്ടും ഉണ്ടായി. ഞങളുടെ സൌകരിയത്തിനു അടുത്തൊരു ഷോറൂമിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് & വിഷുവല് ഐറ്റം മാറ്റി..

മറ്റു സെക്ഷനില് നിന്നുമായി 5 / 6 പ്രഗല്ഭരെ കൂടെ കൂട്ടി ഒപ്പം താന് ഡിജിറ്റല് ഉപകരണങ്ങളിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയില് പ്രതേക പരിശീലനവും സംബാധിച്ചു സംഗതി ഗംഭീരമാക്കി എടുത്തു.. അടി വച് ഉയര്ച്ചയായിരുനു, ലാഭ വിഹിതം കൂടിയപ്പോള് അറബിക്കും പെരുത്ത് സന്തോഷം..

തുടരും.

Leave a Comment