വീണ കമ്പി കാർട്ടൂൺ: എപ്പിസോഡ് 2

(Veena Kambi Cartoon - Episode 2)

ഈ കമ്പി കാർട്ടൂൺ എപ്പിസോഡിൽ വേലമ്മയുടെ മകളായ വീണ പുതിയതായി കിട്ടിയ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ടൗണിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ആറ് മാസത്തെ വാടക ഒരുമിച്ച് മുൻകൂട്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയുന്ന വീണ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനുമായി ഒരു ഡീൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒറ്റ പൈസ മുടക്കാതെ ഫ്രീ ആയി ആ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഉടമ്പടി!

ആ ഉടമ്പടി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീണയുടെ കമ്പി ചിത്രകഥ വായിക്കൂ!

ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ ചിത്ര കഥകൾക്കായി വേലമ്മ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ.

What did you think of this story??

Scroll To Top