അച്ചായത്തിയുടെ പാൽ കവർന്ന രാത്രി

ഹോട്ടലിൽ വെയ്റ്റർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന 26-കാരൻ അവിടെ റൂം എടുത്ത അച്ചായത്തിയുടെ മുലയിലും കുണ്ടിയിലും വീണുപോയി, ഒടുവിൽ അവളെ കളിക്കുന്നതും ആണ് കഥയിൽ.