കാമുകിയുമായി പബ്ലിക് കളികൾ – 1

ഞാനും ശ്രുതിയും കോളേജ് കാലത്ത് പ്രണയത്തിൽ ആകുന്നതും, തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ പബ്ലിക് സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് നടത്തിയ ചില കളികളും ആണ് ഇവിടെ പങ്കു വെയ്ക്കുന്നത്.