മകളുടെ കൂട്ടുകാരി ലെനയെ കളിച്ച കഥ

മകളുടെ കൂട്ടുകാരിയായ കൊഴുത്ത മുലകളുള്ള ലെനയുടെ കന്യാചർമ്മം പൊട്ടിച്ച് അവളെ ആസ്വദിച്ച് കളിച്ച് അത് വഴി പിന്നീട് മകളെയും കളിച്ച പീറ്റർ അങ്കിളിന്റെ കമ്പികഥ.

ഡോട്ടർ സ്വാപ്പിങ് – ഭാഗം 1

സ്വന്തം മകളുടെയും സുഹൃത്തിന്റെ മകളുടെയും സീൽ പൊട്ടിച്ചു കളിക്കുന്ന പീറ്റർ. മകളുടെ ഓമനപ്പൂറ്റിൽ കുണ്ണപ്പാല് നിറച്ചൊഴിച്ചു നിർവൃതിയടയുന്ന അച്ഛൻ. അച്ഛന്റെ കുണ്ണ കൊണ്ട് ആദ്യ കളി നടത്തുന്ന മകൾ.