ഊമ്പൽ

ഒരു നെഞ്ചുവേദയുണ്ടാക്കിയ വേദനകൾ ഭാഗം – 2

ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മാന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ അവരുടെ മുഖത്ത് എനിക്ക കാണാമായിരുന്നു , ആ വിഷമം എങ്ങനെ ആണ് തീർത്തത് എന്ന് അറിയാൻ ഈ kambi katha വായിച്ചു നോക്ക്

Scroll To Top