ടിക് ടോക് ഫോള്ളോവറും ഞാനും – 2

ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ അവൾക്ക് ആർത്തവം ആയതുകൊണ്ട് അവളെ കളിക്കാനോ അവളുടെ പൂറു കാണാനോ പറ്റിയില്ല. അതിൻ്റെ വിഷമം പിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ മാറിയതിൻ്റെ കഥ.

ടിക് ടോക് ഫോള്ളോവറും ഞാനും

ടിക് ടോക് വഴി പരിചയപ്പെട്ട വിവാഹിതയായ യുവതിയുമായി ഞാൻ അടുക്കുന്നതും പിന്നീട് ആ ബന്ധം ഞങ്ങളെ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന്റെയും കഥ ആണ് ഇത്.