പത്താം ഓണവും പത്തരമാറ്റ് പൂറുകളും – 2

എന്റെ നാട്ടിലെ വീട് നോക്കുന്ന സാവിത്രിയുടെ മകൾ ഇളം പെണ്ണ് സീതയെ ഞാൻ സീൽ പൊട്ടിച്ചു കളിച്ചതിന്റെ കഥ.

പത്താം ഓണവും പത്തരമാറ്റ് പൂറുകളും – 1

പത്താം ഓണത്തിന്റെ അന്ന് വീട്ടിൽ പൂ അന്വേഷിച്ച് കയറി വന്ന നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരി ചരക്കുകൾ അനിതയെയും രമ്യയെയും കളിച്ച് പാൽ ചീറ്റിച്ച കഥ.