ഒരു അവിഹിത ബന്ധം – കിട്ടാകനി ജെനി

ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് എഴുതിയ അവിഹിത ബന്ധം എന്ന കഥയുടെ തുടർകഥയാണ്. രേഷ്മയും അനുവും ആയുള്ള കളിക്ക് ശേഷം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജെനിയെ രേഷ്മ വഴി കിട്ടുന്ന കഥ.

ഒരു അവിഹിത ബന്ധം – ഭാഗം 2 (അനുവിന്റെ കൂട്ടുകാരി)

അനുവുമായുള്ള ആദ്യത്തെ കളിക്ക് ശേഷം കളിക്കാൻ സെയ്‌ഫ് ആയൊരു സ്ഥലത്തിനായി അവളുടെ കൂട്ടുകാരി രേഷ്‌മയെ സമീപിക്കുന്നു. അതുവഴി ചരക്കായ രേഷ്‌മയെ കളിക്കാനും പറ്റുന്നു.

ഒരു അവിഹിത ബന്ധം – ഓൺലൈൻ സുഹൃത്ത് അനു

ഓൺലൈൻ വഴി പരിചയപ്പെട്ട വീട്ടമ്മയായ അനുവുമൊത്തുള്ള എന്റെ അവിഹിത ബന്ധത്തിന്റെ റിയൽ കമ്പി കഥ. തുടർന്ന് ഞാൻ അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയായും അടുക്കുന്നു.