ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത എന്റെ കാമനകൾ – 2

ഭർത്താവുമായി കല്യാണത്തിന് മുൻപ് നടന്ന എന്റെ ആദ്യത്തെ കളിയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ. എനിക്ക് കാമത്തിന്റെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച നിമിഷങ്ങൾ.

ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത എന്റെ കാമനകൾ – 1

എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ. പച്ച തെറികളും, കൂട്ടകളികളും, കുകോൾഡ് ഫാന്റസികളും, മാസ്റ്റർ – സ്ലേവ് കഥകളും എല്ലാം പച്ചയ്ക്ക് ഒരു സാഹിത്യവും ഇല്ലാതെ.