ലാവെൻഡർ സുഗന്ധമുള്ള ദിനങ്ങൾ – 2

കോച്ചിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി കാമുകി ആകുന്നതും അവളുമായി സെക്സ് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. സുഖത്തിൻ്റെ പാരമ്യം അനുഭവിക്കുന്നു അവളും ഞാനും.

ലാവെൻഡർ സുഗന്ധമുള്ള ദിവസങ്ങൾ – 1

അന്യ ജില്ലയിലെ കോച്ചിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി, കാമുകി ആകുന്നതും ഞങ്ങളുടെ മധുര ദിവസങ്ങളും. അവളെ എൻ്റെ പിജിയിൽ കളിച്ച തിൻ്റെയും കഥ.