ജെസ്സിയുടെ രോദനം – ഭാഗം 2

രാത്രി പാടത്ത് വച്ച് കുണ്ടി പൊളിച്ചതിന് ശേഷം ജെസ്സിയെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അവിടെ ഞങ്ങൾ പല ഫാന്റസികളും യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നു.