എന്റെ ഓൺലൈൻ ബന്ധം – ഭാഗം 2

ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ പരിചയപ്പെട്ട രാഹുലുമായി കാറിലും പിന്നീട് റോഡ് സൈഡിലും വെച്ച് നടന്ന കാമകേളിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം.

എന്റെ ഓൺലൈൻ ബന്ധം

ഓൺലൈനിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട രാഹുലുമായി ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നതും കാറിൽ വെച്ച് തന്നെ കളിച്ചത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ ജീവിത കഥ.