എന്റെ ഗേ അനുഭവ കഥകൾ – ഭാഗം 12

ഇക്കയുടെ അഭാവത്തിൽ എന്റെ ഗേ അനുഭവങ്ങളും കൈവാണങ്ങളും കൂട്ടുകാരൻ റംസിയുടെ പ്രോത്സാഹനത്തോടെ നടക്കുന്നു.

എന്റെ ഗേ അനുഭവ കഥകൾ – ഭാഗം 11

വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സ് തുടങ്ങുന്നതോടെ എന്റെ ഗേ സെക്സ് അനുഭവ കഥകൾ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. കൂട്ടുകാർ അവരുടെ ആദ്യ കമ്പി അനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു.

എന്റെ ഗേ അനുഭവ കഥകൾ – ഭാഗം 10

ഇക്ക എന്റെ കുണ്ണക്ക് ചുറ്റുമുള്ള രോമങ്ങൾ വടിച്ച് തന്ന് എന്റെ കുണ്ണയെ സുന്ദരനാക്കിയതും പിന്നീട് എന്റെ കുണ്ടി വിടവിലൂടെ കുണ്ണ കയറ്റി അടിച്ചതും ഈ കഥയിൽ.

എന്റെ ഗേ അനുഭവ കഥകൾ – ഭാഗം 9

ഇക്കയുടെ സഹായം ഇല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നു. അതെനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിർവൃതി നൽകുന്നു.

എന്റെ ഗേ അനുഭവ കഥകൾ – ഭാഗം 8

കഥയുടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇക്ക എന്നെ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഇക്കക്കും കമ്പിയാകുന്നു.

എന്റെ ഗേ അനുഭവ കഥകൾ – ഭാഗം 7

ഇക്ക എന്റെ കുണ്ണ എടുത്ത് മുഴുവനായി ചുറ്റി അടിച്ചും ഒപ്പം എന്റെ കൊട്ടയിൽ തലോടി ഒടുവിൽ എന്റെ കുണ്ണപ്പാൽ വരുത്തിയത്തിന്റെ കഥ.

എന്റെ ഗേ അനുഭവ കഥകൾ – ഭാഗം 6

ഇക്ക തന്ന ആദ്യ ലൈംഗിക സുഖം ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇക്കയെ ഒരു ദിവസം കാണാതെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ ബോർ അടിക്കുന്നു.

എന്റെ ഗേ അനുഭവ കഥകൾ – ഭാഗം 5

ഇക്ക എനിക്ക് സ്വയംഭോഗത്തിന്റെ ബാല പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നു. ഒടുവിൽ ഞാൻ ഇക്കാക്ക് ഗുരു ദക്ഷിണയായി കുണ്ണ പാൽ വരുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു.

എന്റെ ഗേ അനുഭവ കഥകൾ – ഭാഗം 4

കഥയുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ ഇക്ക തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് എന്റെ കുണ്ണയിൽ മായാജാലം കാണിക്കുന്നു. ആദ്യമായി എന്റെ കുണ്ണക്കുട്ടൻ വെള്ളം ചാടിക്കുന്നു.

എന്റെ ഗേ അനുഭവ കഥകൾ – ഭാഗം 3

ഈ കഥയിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ കുണ്ണ കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നു. ഒപ്പം ഇക്ക എന്നെ സുഖാപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു.