എൻ്റെ ഇമെയിൽ സുഹൃത്ത് ജാസ്മി – 2

ജാസ്മിയെ പാർക്കിൽ വെച്ച് സുഖിപ്പിച്ച ശേഷം അവളെ നാട്ടിലെ വീട്ടിൽ പോയ്‌ കാണുന്നതും അവിടെ വെച്ച് അവളെ ആവോളം കളിക്കാൻ പറ്റിയതിൻ്റെയും കഥ.

എൻ്റെ ഇമെയിൽ സുഹൃത്ത് ജാസ്‌മി

എൻ്റെ കമ്പി കഥകൾ വായിച്ച് ഇമെയിൽ വഴി കമ്പനിയായ പെൺകുട്ടി ജാസ്‌മിയുമായി അടുക്കുന്നതും തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടു മുട്ടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച കമ്പി അനുഭവങ്ങളും.