അയലത്തെ കുറുമ്പി

എന്റെ അയലത്തെ കുറുമ്പിയെ കണ്ടത് മുതൽ തുടങ്ങിയ എന്റെ ഇളക്കം അവളെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ദേവി ആയി കുടിയിരുത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു