ആതിരയും അവളുടെ ലെസ്ബിയൻ കൂട്ടുകാരിയും – 2

അങ്ങനെ മരിയയെ എന്റെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ആതിരയെ എത്രയും വേഗം ചെന്ന് കളിക്കുവാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. ആതിരയുടെ ലെസ്ബിയൻ ബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഈ കഥയിൽ.

ഞാനും ആതിരയും അവളുടെ ലെസ്ബിയൻ കൂട്ടുകാരിയും

ഇതൊരു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. എന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ലെസ്ബിയൻ ആണോ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ്, അത് പിന്നീട് വഴി തിരിയുന്നു.