അറിയാത്ത അങ്കിളുമായി ബസിൽ സെക്സ് – 2

രതി അങ്കിളും കൂട്ടുകാരൻ മോഹനും കൂടി എൻ്റെ ശരീരം ആവോളം അനുഭവിച്ച് എനിക്ക് കാമത്തിൻ്റെ ഈരേഴ് ലോകവും ബസ് യാത്രക്ക് ശേഷമുള്ള ആ രാത്രി കാണിച്ചുതന്ന കഥ.

അറിയാത്ത അങ്കിളുമായി ബസ്സിൽ സെക്സ് – 1

ഒരു ബസ് യാത്രക്ക് ഇടയിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന എൻ്റെ കാമ നായകൻ അങ്കിൾ ആരുമറിയാതെ ബസ്സിൽ വെച്ചു എന്നെ സ്വർഗ്ഗം കാണിച്ച കഥയാണ് ഞാൻ വിവരിക്കുന്നത്.