അപ്പൂസിൻ്റെ ആത്മകഥ – 3 (മകളുടെ ആദ്യ രതി)

പരിക്കേറ്റ മകളെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നശേഷം പപ്പാ അവളുടെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റുന്നതും, തുടർന്ന് അവർക്കിടയിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു വികാരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയും.

അപ്പൂസിൻ്റെ ആത്മകഥ – 2 (ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന)

മകൾ റിയ സൈക്കിളിൽ നിന്നും വീണു പരിക്ക് പറ്റുന്നതും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കിളവൻ ഡോക്ടർ അവളെ ‘നല്ലതുപോലെ’ പരിശോധിക്കുന്നതും ആണ് ഈ ഭാഗത്തിൽ.

അപ്പൂസിൻ്റെ ആത്മകഥ – 1 (അച്ഛനും മകളും)

ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയം 19 കാരി മകൾ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീഴാൻ ഇടയാകുന്നതും അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ എനിക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം.