അഞ്ജനയും ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുവും – ഭാഗം രണ്ട്

ഒരിക്കൽ കൂടി കളിക്കണം എന്നുള്ള അഭിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വിവാഹിതയായ അഞ്ജന വഴങ്ങുന്നു. ആ അവിഹിത വേഴ്ച പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ അടിപൊളിയാകുന്നു.

അഞ്ജനയും ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുവും

തന്നെക്കാൾ 4 വയസ്സ് കുറവുള്ള ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുവായ അഭി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുമായി ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ കൂടിയായ അഞ്ജനക്കുണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിത കമ്പി അനുഭവം.