അച്ഛൻറെ കൂടെ ഭാഗം – 2

അച്ഛൻ ഒന്നു മൂളിയതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് പതിയെ നാക്ക് അകത്തേക്ക് കടത്തി നക്കാൻ തുടങ്ങി. അച്ഛന്റെ നാക്ക് എന്റെ കൊച്ചു പയറുമണിക്കുന്തിനെ തേടിപ്പിടിച്ചു. അച്ഛൻ എന്റെ കന്ത് ഉറുഞ്ചിക്കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇടക്ക് എന്റെ പൂരിതളുകളെ മെല്ലെ കടിച്ചു. കുഴപ്പെടുത്തിളകിയ ഞാൻ എന്റെ പൂർ അച്ഛന്റെ മുഖത്തിട്ടുരക്കാൻ തുടങ്ങി. അച്ഛനു കാര്യം മനസ്സിലായി. പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് ഒരസ്സൽ പൂറുതീറ്റയായിരുന്നു. രണ്ടുകെകൊണ്ടും എന്റെ പൂരിതളുകളെ വലിച്ചുകത്തിപ്പിടിച്ച അച്ഛൻ തന്റെ നാവുകൊണ്ട് എന്റെ പൂറിനെ ഉഴുതുമറിക്കാൻ തുടങ്ങി. പൂർത്തുള്ള മുതൽ … Read more