പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കഥകൾ

ജൂലൈ 15

ഞാനും എന്റെ രണ്ടാനുമ്മയും – പാർട്ട്‌ 1 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചിയുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് by firzap160 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഫാന്റസി -1 by gokul1 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജൂലൈ 11

മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജീവിതം -1 by mallu_doctor | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. അവ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജെസ്സി | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജൂലൈ 5

ശ്രുതിയുടെ ആദ്യാനുഭവം | കാരണം: ഈ കഥ മുൻപേ തന്നെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥ.

ജൂലൈ 3

Life of an Innocent son by wanderlust_guy | കാരണം: കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥ നടക്കുമ്പോൾ 18 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കണം. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജൂലൈ 1

Life of an Innocent son by wanderlust_guy | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

എന്റെ കുണ്ണ തൊലി അർത്തുമാറ്റൽ ചടങ്ങ് by annabelle | കാരണം: കമ്പികഥയല്ല.

ജൂൺ 23

എൻ്റെ അമ്മയും അവളുടെ സഹോദരിയും by silkworm293 | കാരണം: മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് കഥ യാന്ത്രികമായി വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വായനക്കാർക്ക് അത്തരം കഥകളിൽ നിന്ന് ആസ്വാദനം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത്തരം കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല.

ജൂൺ 20

ആദ്യമായി കിട്ടിയ പരലോക പ്രവേശം by shabinnb | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥ നടക്കുമ്പോൾ 18 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കണം. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജൂൺ 14

ദേവൂ എൻ്റെ സ്വർഗ്ഗം by balu | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ജൂൺ 10

Swiggi ഡെലിവറി ബോയ് by sleeplesswitch | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജൂൺ 6

നന്ദനയും അനന്തകൃഷ്ണനും by ananthakrishna | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് പാദങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അവ മലയത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക

ജൂൺ 4

ശുഭ മുഹൂർത്തം | കാരണം: ഈ കഥ മുൻപേ തന്നെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥ.

ജൂൺ 1

കുടിയൻ ഭർത്താവ് | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

എൻ്റെ വത്സലച്ചേച്ചി by tastydick | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

രതിയുടെ കാണാക്കയങ്ങളിൽ | കാരണം: ഈ കഥ മുൻപേ തന്നെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥ.

മെയ് 30

ഒരു ഭ്രാന്തൻ ത്രീസം by woodpecker | കാരണം: പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ ഉള്ള സെക്സ് രംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ കഥകൾ മാത്രം അയക്കുക.

മെയ് 29

സൗമ്യ -2 by mallu_bbc | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കഥയുടെ പലഭാഗങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കഥയിൽ ഉണ്ട്. “100%” ഒറിജിനലായ കഥ സമർപ്പിക്കുക.

മലയാളി കുണ്ണയുടെ താണ്ഡവം by bigdik33cochin | കാരണം: കഥയിൽ ഇനിയും അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

പൂർണ്ണിമ | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മെയ് 28

മലയാളി കുണ്ണയുടെ താണ്ഡവം by bigdik33cochin | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

JOE by Joe | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മെയ് 25

കളിക്കാരൻ ചങ്ക് ഉമ്മാനെ വളക്കുന്നു by blueberry | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

Kalikkaran chunk ente aniyathiye valakkunnu by blueberry | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മെയ് 21

ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാർ ഷീജയും ലേഖയും by kichu1 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥ നടക്കുമ്പോൾ 18 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കണം. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മെയ് 20

റോസ എൻ്റെ കൊളംബിയൻ ടീച്ചർ Part 1 by helansss | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

Anju by anju | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

എന്റെ ചേട്ടത്തി 1 kumbidi | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മെയ് 16

കുഞ്ഞി പൂർ | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥാപാത്രങ്ങൾ 18 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കണം. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മെയ് 15

കുടുംബം വഴി കിട്ടിയ അറിവ് by white_devil | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മെയ് 11

ആയിഷയുടെ ജീവിതം – 2 by zen | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മെയ് 8

എന്റെ ജാസ്മിൻമോൾ- 2 by sanjay_ | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മെയ് 4

ചേച്ചി 1 by sathya | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥാപാത്രങ്ങൾ 18 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കണം. ആ രീതിയിൽ കഥ എഴുതുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ആയിഷയുടെ ജീവിതം – 2 by zen | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ട്വൽത്ത് മാൻ An അവിഹിത കൂട്ടായ്മ | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 30

Neighbor Chechi by ente_kadha_ | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഏപ്രിൽ 29

കണ്ടുമുട്ടലും ജീവിതവും by hiran | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആയിഷയുടെ ജീവിതം – 2 by zen | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഏപ്രിൽ 26

വാവയും ഞാനും by noobwriter | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 25

ബീന. പി. | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

അൻസിചേച്ചിയും ഞാനും by tom | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 22

കണ്ണനും ഹാജിയുടെ കുടുംബവും – 2 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

cousins by kirak | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സുമയ്യയുടെ ഭർത്താവ് ഒരുക്കിയ സുഖക്കെണി by masu | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

അൻസിചേച്ചിയും ഞാനും by tom | കാരണം: ഈ കഥ മുൻപേ തന്നെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥ.

ഏപ്രിൽ 16

ആയിഷയുടെ ജീവിതം by zen | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഗുഡ് നൈറ്റ് by blood | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 15

ആയിഷയുടെ ജീവിതം by zen | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഏപ്രിൽ 10

കണ്ണനും ഹാജിയുടെ കുടുംബവും | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ കിടപ്പാറയിലെ ഹീറോ ഭാഗം 7 by Sudheesh | കാരണം: വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഏപ്രിൽ 6

ഓണ്ലൈൻ പ്രണയം by blackbest143 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 5

പാറമടയിലെ കാമം-1 by karlos | പാരഡി കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. പാരഡി കഥകൾ ആണെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ എല്ലാം മാറ്റി സമർപ്പിക്കുക. പതിനെട്ടു വയസിനു താഴെയുള്ള പ്രായം ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക.

ഏപ്രിൽ 3

മൂത്താപ്പയാണെന്ന് മറന്ന നിമിഷങ്ങൾ by masu | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ പേജ് സന്ദർശിക്കുക. 

സ്വാന്തനം 2.0 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. പാരഡി കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. പാരഡി കഥകൾ ആണെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ എല്ലാം മാറ്റി സമർപ്പിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ പേജ് സന്ദർശിക്കുക. 

ഏപ്രിൽ 2

സൽമയും മൂത്താപ്പയുടെ ആവേശവും -2 by masu | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ പേജ് സന്ദർശിക്കുക. 

മാർച്ച് 31

എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ കിടപ്പാറയിലെ ഹീറോ ഭാഗം 7 by Sudheesh | കാരണം: വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 29

മകന്റെ കടം വീട്ടിയ അമ്മ by adhi2320 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 27

ഹോസ്റ്റലിലെ ലെസ്ബിയൻ കൂട്ടുകാരികൾ by mallu_bbc | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 25

കുണ്ണപ്പാല് by black | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സബി ചേച്ചിയുടെ രതി സുഖം by nr_ | കാരണം: കഥയിൽ കുറച്ച് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 23

നിഷ എന്റെ അമ്മ by sidharth_ | കാരണം: ചില വാക്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 21

കളി വീട് – 31 by Bijoybiju | കാരണം: കളി വീട് ഭാഗം 30 മിസ്സിംഗ് ആണ്. വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

മാർച്ച് 16

സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ by kamalakannan | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സാന്ദ്രയുടെ കഴപ്പ് വിപിൻ തീർക്കുന്നത് കണ്ട ഞാൻ by bibu_ | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കൃത്യമായി വരി തിരിച്ച് എഴുതുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

പൂനെ കളികൾ (ഒന്നാം കളി) by thomas_jordan_john | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അസീസ് മുതലാളിയുടെ വിവാഹം by harisankar | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

മാർച്ച് 13

പാറമടയിലെ കാമം-1 by karlos | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 11

കളിക്കാരൻ by kbzbucky_ | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

Ayalpakkam- 4 by cj000007 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 10

കടയുടമ ഉഷ ആന്റി by bibu_ | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 9

ബീന. പി. | കാരണം: വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

കാമുകിയുടെ അനിയത്തി മാലിനി by niranjan | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

കളിക്കാരൻ ഭാഗം -1 by kbzbucky_ | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 7

മൂത്തമ്മാന്റെ മണം by jibruttan | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. 18 വയസിനു താഴെ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കഥകളും, കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് 18 തികയുന്നതിനു മുൻപ് നടന്ന ലൈംഗിക അനുഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കഥകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 6

മൂത്തമ്മാന്റെ മണം by jibruttan | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 5

അമ്മയെ വെടിയാക്കിയ രാത്രി part-1 by arjun_das | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 4

Reena chechi rock’s by jk | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

My Sensual Office Odyssey: Shayana by ansishere | കാരണം: English stories are not allowed.

സിദ്ധുവിന്റെ വാണറാണികൾ by gilly06 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 1

10- ആം ക്ലാസ്സിലെ biology-1 by akhil011 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. 18 വയസിനു താഴെ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കഥകളും, കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് 18 തികയുന്നതിനു മുൻപ് നടന്ന ലൈംഗിക അനുഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കഥകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഫെബ്രുവരി 27

അടിവാരത്ത് | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

Ayalpakkam- 3 by cj000007 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഫെബ്രുവരി 22

തന്ത്രം by kinghappiness_ | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഫെബ്രുവരി 21

ക്രിസ്റ്റിയും അഞ്ജനയും – 01 by arunima | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ഫെബ്രുവരി 20

കുട്ടന്റെ ശ്രീജ by lionalmessi_ | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളിൽ pause വരുമ്പോൾ കൃത്യമായി അൽപ്പ വിരാമങ്ങൾ (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. ബ്ലാക്‌മെയ്ൽ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതും, സമ്മതത്തോടെ അല്ലാതെ ഉള്ളതുമായ സെക്സ് സന്ദർഭങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

അമ്മയും അച്ഛന്റെ കൂട്ടുകാരനും Pt:1 by arnold_ | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

അടുത്ത വീട്ടിൽ വാടകക്ക് വന്ന സുന്ദരി ആന്റി by jerin | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഫെബ്രുവരി 16

ബഷീർ ഇക്കയുടെ യാമിനിയും by anilkumar1 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ഫെബ്രുവരി 12

എന്റെ കുടുംബം ( part 2 ) by kannan | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

18കാരന്റെ ലീലാവിലാസം by vasu | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഫെബ്രുവരി 10

ചേച്ചിയുടെ പാന്റീസ് -1 by niranjan | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചേച്ചിയുടെ പാന്റീസ് -2 by niranjan | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചേച്ചിയുടെ പാന്റീസ് -3 by niranjan | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫെബ്രുവരി 9

കാമിനി നീതു -1 by jony_kamasutra_ | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. 18 വയസിനു താഴെ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഫെബ്രുവരി 8

ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സ്‌ by n_ikku | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ട്രെയിനിൽ വെച്ച് വിവാഹിതയായ സ്ത്രീയുമായി by john_mike | കാരണം: മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് കഥ യാന്ത്രികമായി വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വായനക്കാർക്ക് അത്തരം കഥകളിൽ നിന്ന് ആസ്വാദനം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത്തരം കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല.

ശഹൻസിന്റെ പൂറ്റിലെ പാലാഭിഷേകം by kambi | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഫെബ്രുവരി 2

അശ്വതി എന്റെ കൂട്ടുകാരി ഭാഗം 2 by Unnikrishnan364 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

GAY STORY by jin1 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഒരു മണാലി യാത്ര by skayyy | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

എന്റെ ചരക്ക് ചേച്ചി by ego | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

കോളേജിലെ കളികൾ 1 by vichusss | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജനുവരി 30

അറിയാത്ത നോവുകൾ by britto | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

35 വയസ്സുള്ള സുന്ദരിയായ ടീച്ചറും 21 വയസ്സുള്ള ഞാനും by john_mike | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Ayalpakkam- 3 by j000007 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നിമ്മിയുടെ പഠനകാലം | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജനുവരി 25

ഒരു മണാളി യാത്ര by skayy | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജനുവരി 23

വീണ 1 by veenakottayam | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജനുവരി 22

നേരവും കടന്നു by ajithakrishna | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജനുവരി 20

കന്യകാത്വം കളഞ്ഞ രാത്രി by sathyabhama_ | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജനുവരി 19

പ്രിയ എന്റെ കാമുകി | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജനുവരി 13

മാൾട്ട എന്ന എന്റെ സ്വപ്നം-1 by harisree | കാരണം: ഈ കഥ മുൻപേ തന്നെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥ.

ക്യാമ്പസ്‌ സുന്ദരി ലക്ഷ്മി by venus | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജനുവരി 10

കസ്റ്റഡി by sonu1 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജനുവരി 9

കസ്റ്റഡി by sonu1 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

എന്റെ പെണ്ണ് കാണൽ by vasukuttan | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ ഉള്ള സെക്സ് രംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ കഥകൾ മാത്രം അയക്കുക.

ജനുവരി 5

Ente Amayiamma by adipoliashan | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജനുവരി 2

കെട്ടിയോന്റെ പിടിപ്പുക്കേട് എന്റെ കളി എളുപ്പമാക്കി by jobintekalikal | കാരണം: വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജനുവരി 1

കൂട്ടുകാരന്റെ ഉമ്മച്ചിക്ക് അഭയം കൊടുത്തപ്പോൾ ഭാഗം – 1 by vasukuttan | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഡിസംബർ 30

കാമസൂത്ര യന്ത്രം വിൽപനക്ക് by rahul1 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഗൾഫിൽ പോയ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ by bibu_ | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

My mother in law by adipoliashan | കാരണം: English stories not allowed.

ഡിസംബർ 27

സിന്ദൂര രേഖ by angelwings_ | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. കഥയിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സെക്സ് സന്ദർഭം എങ്കിലും ഉൾപെടുത്തുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഭൂമി പിളരുമോ by ajithakrishna | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഡിസംബർ 25

ആലീസിന്റെ യോഗങ്ങൾ പാർട്ട്‌ 1 by shijist | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. ഓരോ സംഭാഷണങ്ങളും ആരാണ് പറയുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ആയിഷയോഗം | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഡിസംബർ 22

അയലത്തെ സുന്ദരി 1 by athulya | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. ഓരോ സംഭാഷണങ്ങളും ആരാണ് പറയുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഡിസംബർ 19

വെട്ടുജോലിക്കാരി റായ്‌ഹ താത്ത by aju | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആന്റിയുടെ കൂടെ by ram | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ഡിസംബർ 18

എൻ്റെ മാത്രം കാമദേവദ by rahul1 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഡിസംബർ 17

ലച്ചുവിനൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് 1 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഡിസംബർ 15

Milk Maid Malu by razberry | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഡിസംബർ 14

ഡേവിഡും ഗോലിയാത്തും | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഡിസംബർ 11

സീരിയൽ പാരലൽ യൂണിവേഴ്സ് by serial_universe | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഡിസംബർ 8

എന്റെ അമ്മയും അൻവർ ഇക്കയും by rahulrakz | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഡിസംബർ 1

അഖിലിന്റെ ലീന എന്റെയും by Liforu | കാരണം: വീണ്ടും സമർപ്പിച്ച കഥയിലും ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നവംബർ 30

അഖിലിന്റെ ലീന എന്റെയും by Liforu | കാരണം: ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നവംബർ 26

മൂത്തമ്മ എന്റെ കളിക്കാരി | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

Njanum antay aniyathi davum by unni1 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

അയലത്തെ മാധകപ്പൂവ് | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. വാക്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഓരോ വരിയിലും 2-4 വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നവംബർ 22

മേരി ടീച്ചറുടെ കിച്ചുമോൻ by jibraltt | കാരണം: ഇതൊരു കോളേജ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥയായി മാറ്റി എഴുതുക. പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം വയസ്സും എഴുതി ചേർക്കുക. കൂടാതെ സെക്സ്/ലൈംഗിക അനുഭവം പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടും ചെയ്യുന്നതായി കാണിക്കുക.

നവംബർ 20

കാട്ടുതേൻ by remitha_menon | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കഥയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എഴുതിയ കഥ. 100% ഒറിജിനലായ കഥ മാത്രം സമർപ്പിക്കുക.

എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ക്യൂക്കോൾഡ് അച്ഛൻ by cuckboy | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നവംബർ 19

എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ക്യൂക്കോൾഡ് അച്ഛൻ by cuckboy | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നവംബർ 18

മഞ്ജു | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

അമ്മയുടെ നിസ്സഹായത | കാരണം: വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയും ഉള്ള സെക്സ് അടങ്ങിയ കഥകൾ മാത്രം അയക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നവംബർ 17

എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഉമ്മ by a | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നവംബർ 16

ഞാനും അമ്മയും by tonykuttantcr_ | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഭാര്യയുടെ പ്രതികാരം by vivek | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

കൊടൈക്കനാലിൽ രണ്ട് ദബതികൾ by vini | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. . വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നവംബർ 14

ഉമ്മയും രാജിയും by jibraltt | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നവംബർ 13

അരവിന്ദിന്റെ ജീവിത രഹസ്യങ്ങൾ Part-2 by professor_kamesh | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അയലത്തെ അനു 1 by anu2 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഇന്ത്യയുടെ ഭർത്താവുമായുള്ള കാമകേളികൾ | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് പരാമർശിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സാന്ദ്രയുടെ പൂറിലും കുണ്ടിയിലും by bibu_ | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

എന്റെ യൗവ്വനം | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

നവംബർ 12

നീമ 1 by Neema | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നവംബർ 10

ആല്ഫയും ആനും – കാമ മിത്രങ്ങൾ by alphabrawny | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ഞാനും എൻ്റെ കാമുകിയും – College Life by arjyou | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

പെങ്ങളാണ് ഉന്നം by kichu | കാരണം: ബോധത്തോടെയും, പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയും ഉള്ള സെക്സ് അടങ്ങിയ കഥകൾ മാത്രം അയക്കുക.

നവംബർ 9

തീവണ്ടിയിൽനിന്നും കിടപ്പറയിലേക്ക് by kolakam | കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

പുലർകാലത്തെ സമൂഹരതി by kolakam | കാരണം: മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് കഥ യാന്ത്രികമായി വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വായനക്കാർക്ക് അത്തരം കഥകളിൽ നിന്ന് ആസ്വാദനം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത്തരം കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല.

നവംബർ 1

തീവണ്ടിയിൽനിന്നും കിടപ്പറയിലേക്ക് by kolakam | കാരണം: കഥയിലെ നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “വീണ മിസ്സിനെ ഊക്കിയ കഥ” എന്ന കഥയിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ്. അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതി, 100% ഒറിജിനലായ കഥ മാത്രം സമർപ്പിക്കുക. പകർത്തിയ ഭാഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം – www.copyscape.com/compare.php

അമ്മായി അനന്തരവനെ ഭോഗിക്കാൻ ഒരു കെണിയൊരുക്കുന്നു by john_mike | കാരണം: മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് കഥ യാന്ത്രികമായി വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വായനക്കാർക്ക് അത്തരം കഥകളിൽ നിന്ന് ആസ്വാദനം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത്തരം കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല.

ഒക്ടോബർ 29

Swiggi ഡെലിവറി ബോയ് by sleeplesswitch | കാരണം: കഥയിലെ നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിധവ – ഭാഗം 1: കട മുതലാളിയുടെ കമ്പി എന്ന കഥയിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ്. അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതി, 100% ഒറിജിനലായ കഥ മാത്രം സമർപ്പിക്കുക.

തൻസി മാമി എന്റെ ഭാര്യ. 1 by kkkeralaboy | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

കൂട്ടുകാരൻ്റെ cuckold അച്ചൻ by cucky | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ കിടപ്പാറയിലെ ഹീറോ ഭാഗം 7 by Sudheesh | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഒക്ടോബർ 24

എന്റെ ചെറിയച്ഛന്റെ മകൾ by kannan@123 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നീമ 1 by neema | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സാന്ദ്രയുടെ പൂറിലും കുണ്ടിയിലും by bibu_| കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഒക്ടോബർ 19

കാൽ കൊതിയൻ -1 by chechikothiyan | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അടിമകൾ വീട്ടിലും നാട്ടിലും – 1 by ajumon | കാരണം: കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma), ചോദ്യ ചിഹ്നങ്ങളും (?) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഒക്ടോബർ 16

എന്റെ വാണാറാണിമാരും ഗുരുനാഥയായ ഗീതേച്ചിയും by kkattikkulam | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ത്രേസ്യയുടെ അവിഹിതവേഴ്ചകൾ by kochupoori69 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഒക്ടോബർ 15

നിമ്മി എന്ന കുണ്ടിറാണി – 1 by nimmi | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ഒക്ടോബർ 13

അമ്മ വനജയും ബിന്ദു ആന്റിയും-2 by rajani_binu | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

അരവിന്ദിന്റെ ജീവിത രഹസ്യം – part 1 by professor_kamesh | കാരണം: കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഒക്ടോബർ 9

35 വയസ്സുള്ള സുന്ദരിയായ ടീച്ചറും 21 വയസ്സുള്ള ഞാനും by john_mike | കാരണം: മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് കഥ യാന്ത്രികമായി വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത്തരം കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല.

അമ്മ എന്റെ സഖിയാണ് | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒക്ടോബർ 4

യാത്രാനുഭവം by lavanyalavoos2000 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ഒക്ടോബർ 3

വില്ലജ് ഡേയ്‌സ് by vampire_ | കാരണം: വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

എന്റെ കൂട്ടുകാരി പാർട്ട്‌ 1 by arjun1| കാരണം: വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സെപ്റ്റംബർ 28

Swiggi ഡെലിവറി ബോയ് by sleeplesswitch | കാരണം: കഥയിലെ നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പയ്യൻ – 2” എന്ന കഥയിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതി, 100% ഒറിജിനലായ കഥ മാത്രം സമർപ്പിക്കുക.

കൊറോണ ഡയറീസ് by jithu_bhai | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

സെപ്റ്റംബർ 26

കൊറോണ ഡയറീസ് by jithu_bhai | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സെക്സ് സന്ദർഭം എങ്കിലും ഉൾപെടുത്തുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഉപ്പും മുളകും രണ്ടാം കാമം by kochu | കാരണം: പാരഡി കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല.

നയനയും ഞാനും by amal_kumar | കാരണം: കഥയിലെ നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “സുഹൃത്തിന്റെ കാമുകി അനു – ഭാഗം 3” എന്ന കഥയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതി, 100% ഒറിജിനലായ കഥ മാത്രം സമർപ്പിക്കുക.

സെപ്റ്റംബർ 25

എന്റെ കൂട്ടുകാരി പാർട്ട്‌ 1 by arjun1| കാരണം: വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നയനയും ഞാനും by amal_kumar | കാരണം: വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സെപ്റ്റംബർ 19

Amma vilasini by vilasini | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സെക്സ് സന്ദർഭം എങ്കിലും ഉൾപെടുത്തുക. വയലൻസ് ഉള്ള കഥകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സെപ്റ്റംബർ 18

Preethi by mic65al | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്റെ ആദ്യ അനുഭവം എന്റെ ചിറ്റയുടെ കൂടെ – 1 by kottayamkaaran | കാരണം: കഥ മുൻപേ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സൗഹൃദം | കാരണം: 18 വയസിനു താഴെ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല.

ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സർവീസ് by shakeermoolakkal | കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സെപ്റ്റംബർ 17

കഴപ്പികൾ | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സെക്സ് സന്ദർഭം എങ്കിലും വേണം. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സെപ്റ്റംബർ 10

ക്ലാസ് മേറ്റ് by shakeermoolakkal | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ആഗ്രഹ സഫലീകരണം by bill | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

എന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് 1 by bengalibabu | കാരണം: കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഉള്ള സെക്സ് കഥകൾ അനുവദനീയമല്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സെപ്റ്റംബർ 5

ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സർവീസ് by shakeermoolakkal | കാരണം: വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഓഗസ്റ് 28

അപർണ – കട്ടിലിൽ നിന്നും അടിമയിലേക് by  pranav_xxx | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

18ന്റെ മികവിൽ ആദ്യനുരാഗം by akamsha_ | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഓഗസ്റ് 14

സുഹൃത്തിന്റെ പലചരക്കുകടയിൽ by Jaseem | കാരണം: ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഉള്ള സെക്സ് കഥകൾ അനുവദനീയമല്ല.

ഓൺലൈൻ പരിചയപ്പെട്ട ചേച്ചി by jackroy | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ശ്രീജയുടെ കൂടെ by blackbest143 | കാരണം: കഥയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “എൻ്റെ യാത്രകൾ – 2 (ഒരു ഹാർഡ്കോർ സെക്സ് കഥ)” എന്ന കഥയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതി, 100% ഒറിജിനലായ കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

How to fullfill sex with Sexy Doctor by rajugts | കാരണം: ഇംഗ്ലീഷ് കഥകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതല്ല.

ഓഗസ്റ് 9

ഞാനും ഓൺലൈൻ പരിചയപ്പെട്ട ചേച്ചീയും by jackroy | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഓൺലൈൻ പരിചയപ്പെട്ട ചേച്ചി by jackroy | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഓഗസ്റ് 1

ശബ്നയും ഷെയ്മയും സഹലയും – 8 by kunju | കാരണം: കഥയിൽ ഒട്ടനേകം അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. തെറ്റുകൾ തിരുത്തിയ ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജൂലൈ 25, 2023

മീനയും അന്നയും ഞാനും by arunjithammanappara | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കഥയിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സെക്സ് രംഗം എങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക.

ജൂലൈ 24, 2023

ഓണ്ലൈൻ പ്രണയം by blackbest143 | കാരണം: കഥയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “എൻ്റെ യാത്രകൾ – 2 (ഒരു ഹാർഡ്കോർ സെക്സ് കഥ)” എന്ന കഥയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതി, 100% ഒറിജിനലായ കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും പിന്നെ അറബിയും by rahul | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ബ്രോ ഡാഡി റിയൽ by darkdevil | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജൂലൈ 21, 2023

ശ്വോതയുടെ ബന്ധങ്ങൾ -1 by vineeth_1 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ടെസ്സിയുടെ പൂമധുരം ഭാഗം 1 by vineeth_1 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജൂലൈ 16, 2023

ശ്രീജയുടെ കൂടെ by blackbest143 | കാരണം: കഥയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റൊരു കഥയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ കൂടി മാറ്റി എഴുതി കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജൂലൈ 13, 2023

അപർണ – കട്ടിലിൽ നിന്നും അടിമയിലേക് – 2 | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ജൂലൈ 12, 2023

ഞാനും ഓൺലൈൻ പരിചയപ്പെട്ട ചേച്ചിയും by Jackroy | കാരണം: ഒരുപാടു നീളമുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചുരുക്കി എഴുത്തി, അവയുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങൾ (full stop) ചേർക്കുക. സംഭാഷണങ്ങൾ ” ” ചേർത്ത് എഴുതുക.

നവ്യ കാണുന്ന കളികൾ 1 (മമ്മി & ആന്റീസ് ) navya kanunna kalikal by pussyliquor | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജൂലൈ 8, 2023

ജിനി ഫ്രം ആസ്സാം by mindaap00cha | കാരണം: കഥയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു സെക്സ് രംഗം എങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക. അതിനുശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജൂലൈ 6, 2023

തേൻ മഴ (പാർട്ട്‌ 1) by vinod | കാരണം: കഥയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു സെക്സ് രംഗം എങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക. അതിനുശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നളിനി by kanthunakki_kamukan | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സുഹൃത്തിന്റെ പലചരക്കുകടയിൽ-ഭാഗം 1 by Jaseem | കാരണം: 18 വയസിനു താഴെ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല.

അമ്മ ആദ്യം അടിമ പിന്നെ കാമുകി 1 by rahul_mani | കാരണം: കഥയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു സെക്സ് രംഗം എങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക. അതിനുശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജൂൺ 29, 2023

ചേച്ചി | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഒരേ വരിയിലോ വാക്യത്തിലോ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വാക്കുകളുടെ ഇടയിൽ അനാവശ്യമായി സ്‌പേസുകൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

കോളേജ് ഡയറീസ് by krishkanha | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ജൂൺ 26, 2023

കേശുവിന്റെ കൂൺ by akami | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്റെ അതിയ സ്ക്രോസ്സി അനുഫവം 1 by ajumal | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

എന്നിട്ടും കൊതി തീരാതെ by Shihab | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്റെ വിധി by Arjunana | കാരണം: വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു സെക്സ് രംഗം എങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജൂൺ 21, 2023

രേഷ്മ 2 by Mohini | കാരണം: ഈ കഥയിലെ പല വാചകങ്ങളും മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു കഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ സാമ്യമുള്ള കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. സാമ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റി എഴുതി കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക. സാമ്യമുള്ള വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും കാണാൻ ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം. – https://www.copyscape.com/compare.php

ജൂൺ 16, 2023

അടുത്തവീട്ടിലെ ചേച്ചി ഭാഗം 1 by sathya | കാരണം: ഒരേ വക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട അക്ഷരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അനാവശ്യമായി സ്‌പേസുകൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. സംഭാഷണങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി വരികൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ടെലിഗ്രാം ചാറ്റ് കഥ | കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ചേച്ചി by vasunthara | കാരണം: 18 വയസിനു താഴെ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജൂൺ 9, 2023

കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം by Bengalibabu | കാരണം: മിനിമം 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ജൂൺ 5, 2023

കാന്തനും ഷീബയും (1) by akhil_krishna | കാരണം: ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഉള്ള സെക്സ് കഥകൾ അനുവദനീയമല്ല.

ടിന ആന്റി by gilfed | കാരണം: അക്ഷരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അനാവശ്യമായി നൂറിലധികം സ്‌പേസുകൾ ചേർത്തതിനാൽ കഥ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പൂർണമായ വാക്കുകളുടെ അവസാനവും, വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനവും മാത്രം സ്‌പേസ് ചേർക്കുക.

ഹർത്താൽ മാറ്റിയ ജീവിതം | കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല.

വിദ്യാലയ കളികൾ – 1 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Vajaya auntyudey Sipup by adhil | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മഴയുള്ള രാത്രിയും ചരക്ക് മാമിയും- 7 by Akhil_007 | കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാമൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ മാമിയെ ഗർഭിണിയാക്കി – 1 by Akhil_007 | കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജൂൺ 4, 2023

നിഷയും അമ്മയുടെ കാമുകനും by darkx | കാരണം: 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

മെയ് 29, 2023

ബ്ലൂ റിവർ by Aakash | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബ്ലൂ മൌണ്ട് 2 by Aakash | ആദ്യ ഭാഗം മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മെയ് 27, 2023

ട്വിൻസ് – 9, ട്വിൻസ് – 11 by bijoybiju | കഥയുടെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഡാറ്റാബേസിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

മെയ് 15, 2023

ഞാനും എന്റെ അനിയത്തിയും..part 1 by kichuuupaaaru | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്.

സരോജയുടെ പൂതി by kittan | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

കസിനും അയൽൽവക്കത്തെ ചേച്ചിമാരും -1 by myr | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

പിറന്നാൾ മാറ്റി മറിച്ച എന്റെ ജീവിതം by adhithya_ | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒളിച്ചുകളി by anandu_sivan | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല.

മെയ് 10, 2023

ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ – 4 by bijoybiju | കാരണം: കഥയുടെ ഈ ഭാഗം ഡാറ്റാബേസിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

മെയ് 9, 2023

ശാലിനിയും ജാസ്മിനും – 1 by malayalipayyan11 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളുടെ ഘടന ശരിയല്ലാത്തതിനാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നില്ല. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് by malayalipayyan11 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

കൂട്ടുകാരി കം, സഹോദരി കം കഴപ്പി അയൽവാസി – 1 by malayalipayyan11 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മെയ് 5, 2023

ഇത് എന്റെ കഥ by always_love | കാരണം: ചില വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക. കൂടാതെ കഥ 4000-ത്തിൽ കവിയാത്ത വാക്കുകളിൽ സമർപ്പിക്കുക.

ഏപ്രിൽ 23, 2023

ട്വിൻസ് – 6 by Bijoybiju | കാരണം: ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ ബലംപ്രയോഗിച്ചോ നടത്തുന്ന സെക്സ് അനുവദനീയമല്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഏപ്രിൽ 22, 2023

കോളേജ് റാഗിംഗ് by sleeplesswitch | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൃത്യമായി പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ ബലംപ്രയോഗിച്ചോ നടത്തുന്ന സെക്സ് അനുവദനീയമല്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഏപ്രിൽ 13, 2023

സന്തൂർ ചേച്ചി -1 by Roshlin | കാരണം: കഥയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു സെക്സ് സന്ദർഭം എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ 1000 വാക്കുകൾ എങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

നാല് വീട്ടമ്മമാർ ഭാഗം 1 by neelimapillai | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 5, 2023

FAMILY CARE by kaalan | കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയ പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) കൂടി ചേർത്ത ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 31, 2023

കോരി ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് by meerajose | കാരണം: ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഉള്ള സെക്സ് അടങ്ങുന്ന കഥകൾ അനുവദനീയമല്ല.

ഒളിച്ചുകളി പാർട്ട്-1 by anandu_sivan | കാരണം: 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയ പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) കൂടി ചേർത്ത ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 27, 2023

കളികൂട്ടുകാർ by dream_ | കാരണം: 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

മാർച്ച് 26, 2023

ആര്യ മോളുടെ തേൻ കന്ത് by arya | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ടീച്ചർ എനിക്ക് തന്ന ദിവസങ്ങൾ by _oppenheimer_ | കാരണം: 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

വേലക്കാരി ലളിത by veeru | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ആദിത്യയിൽ നിന്ന് വേശ്യയിലേക്ക് by adhithya_ | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാർച്ച് 16, 2023

ചങ്കത്തിയുടെ മുല വലുതാക്കിയ കഥ | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അബ്ബിയ പെണ്ണിന്റെ ആറാട്ട് | കാരണം: കഥയിലെ അക്ഷര തെറ്റുകളും, വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയ പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) കൂടി ചേർത്ത ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

കമ്പയിൻഡ് സ്റ്റഡി by manu1 | കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ ഒരു സെക്സ് രംഗം പോലും ഇല്ല.

എന്റെ മുത്തു by rajesh1 | കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

വാഴതോപ്പിൽ കുസുമകൗശലം | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിലെ മെഴുകുതിരി വെട്ടം by nmhar | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

വർഷ ആന്റിയും ഞാനും – ഭാഗം 1 by gokul | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഞാനും എന്റെ വേലക്കാരനും part 1 by qqwerty214 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാർച്ച് 14, 2023

ജോലിക്കിടയിലെ പ്രണയം (ചിന്നു) by danny015 | കാരണം: കഥയിലെ അക്ഷര തെറ്റുകളും, വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയ പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) കൂടി ചേർത്ത ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഞാനും എന്റെ അനിയത്തിയും..part 1 by kichuuupaaaru1 | കാരണം: കഥയിലെ അക്ഷര തെറ്റുകളും, വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയ പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർക്കുക. 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കൂടാതെ 18 വയസ്സെങ്കിലും തികയാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉള്ള കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഒരു തമിഴത്തി പൂർ ആദ്യമായി രുചിച്ചപ്പോൾ by anwarsadiq | കാരണം: വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയ പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) കൂടി ചേർത്ത ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സോനയും ഓഡിറ്ററും by lj12345 | കാരണം: 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിലെ അക്ഷര തെറ്റുകളും, വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയ പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) ചേർക്കുക.

മാർച്ച് 12, 2023

ജിൻസി – ഇങ്ങനെ വേണം പെണ്ണായാൽ..! by മമ്മിക്കുട്ടൻ | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്റെ ഏട്ടനും അമ്മ ശ്രീകലയും by മമ്മിക്കുട്ടൻ | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൂതിക്കുട്ടൻ – part 1 by മമ്മിക്കുട്ടൻ | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാർച്ച് 9, 2023

ആനിയും ഞാനും by venuvr88 | കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. ഓരോ സംഭാഷണങ്ങളും ആര് പറയുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

എന്റെ വിധി by Arjunana | കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിലെ അക്ഷര തെറ്റുകളും, വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയ പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) കൂടി ചേർത്ത ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഷാഹിന 1 by Arjunana | കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിലെ അക്ഷര തെറ്റുകളും, വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയ പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) കൂടി ചേർത്ത ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ചേച്ചിടെ കൂടെ by inc_life | കാരണം: ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിലെ വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയ പൂർണ വിരാമങ്ങളും (fullstop), അൽപ്പ വിരാമങ്ങളും (comma) കൂടി ചേർത്ത ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 7, 2023

അച്ഛന്റെ മടങ്ങി വരവ് -ഭാഗം 1 by nandhuz16 | കാരണം: 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിലെ അക്ഷര തെറ്റുകളും, വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയ പൂർണ വിരാമങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നിച്ചുവും ഞാനും by malayalipayyan11 | കാരണം: വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

റഹീൻറെ കേളികൾ -1 by raheem1 | കാരണം: 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിലെ അക്ഷര തെറ്റുകളും, വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയ പൂർണ വിരാമങ്ങളും കൂടി ചേർത്ത ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 4, 2023

ട്വിൻസ് – 3 by Bijoybiju | കാരണം: കഥയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റൊരു കഥയിൽ ഉള്ളതാണ്. അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ പൂർണമായി മാറ്റി എഴുതി കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക. രണ്ടു കഥകളും പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. – https://www.copyscape.com/compare.php

മാർച്ച് 2, 2023

ആൻ്റിയുടെ ഏകാന്തത by Jo | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫെബ്രുവരി 27, 2023

Njnum ente Cousin sister um by kurumbban_| കാരണം: കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പൂർണവിരാമം (fullstop), അൽപ്പവിരാമം (comma) മുതലായ ചിഹ്നങ്ങള്‍ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ 18 വയസ്സെങ്കിലും തികയാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉള്ള കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഫെബ്രുവരി 17, 2023

ബ്രാഞ്ച് മാനേജരും ആതിരയും – 3 by kkkeralaboy | കാരണം: 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

കാമുകിയുടെ കൂടെ ബീച്ചിൽ by anoopanooz | കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അന്ത്യത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ അക്ഷര തെറ്റുകളും ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

വീട്ടിലെ രേഹസിയം 1 by rahouf_ | കാരണം: പൂർണവിരാമം (fullstop), അൽപ്പവിരാമം (comma) മുതലായ ചിഹ്നങ്ങള്‍ ചേർക്കാതെ കഥ ഒരൊറ്റ വാചകത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വാചകങ്ങളുടെ അവസാനം കുത്യമായി പൂർണവിരാമങ്ങളും, ആവശ്യമായ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അൽപ്പവിരാമങ്ങളും ചേർത്ത്, കഥയിലെ എല്ലാ അക്ഷര തെറ്റുകളും കൂടി പരിഹരിച്ച് കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഫെബ്രുവരി 15, 2023

സുഷ എന്റെ കഴപ്പി ആന്റി ഭാഗം 01 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകളും ഉണ്ട്. ഒരുപാട് വാക്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ, അവയ്ക്ക് ഇടയിൽ അനാവശ്യമായി ,,, ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അന്ത്യത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഫെബ്രുവരി 14, 2023

മമ്മി ഐ ലവ് യൂ by piance | കാരണം: സംഭാഷങ്ങണളുടെ തുടക്കത്തിലും അന്ത്യത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ underage കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ല

ഫെബ്രുവരി 2, 2023

സലീമിന്റെ കുഞ്ഞുമ്മ 1 | കാരണം: 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ജനുവരി 22, 2023

ഞാനും മകനും തമ്മിൽ | കാരണം: 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

കുടുംബം വഴിപിഴച്ച കാലം by sukveer | കാരണം: 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകളും ഉണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇംഗ്ളീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അത് മലയാളത്തിൽ ആക്കുക.

ജനുവരി 16, 2023

ആദ്യം കുഞ്ഞമ്മ പിന്നെ അമ്മ by darkdevil | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകളും ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം, കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ജനുവരി 3, 2023

ഉമ്മയും കള്ളനും പിന്നെ by unni | കാരണം: വാചകങ്ങളുടെ അവസാനം പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകളും ഉണ്ട്. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അന്ത്യത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

എൻ്റെ നവ്യേച്ചി (1) | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രണയ അനുഭവങ്ങൾ 1 by Unnikrishnan364 | കാരണം: 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അന്ത്യത്തിലും ” ” ചേർക്കുക.

ഷറഫിയുടെ സഹായം by arzi | കാരണം: സംഭാഷങ്ങണളുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ” ” ചേർക്കുക.

ജനുവരി 1, 2023

ഉമ്മയും കള്ളനും പിന്നെ by unni | കാരണം: വാചകങ്ങളുടെ അവസാനം പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകളും ഉണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സ്വപ്നകഴപ്പി by swapnapoori | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഡിസംബർ 28, 2022

നിഖിൽന്റെ കുടുംബം by manu | കാരണം: ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

അമ്മയും സുമേട്ടനും തമ്മിൽ by sinisini14 | കാരണം: ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ട്രെയിൻ യാത്രയിലെ ചൂടൻ അനുഭവങ്ങൾ by sinisini14 | കാരണം: ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

എന്റെ അമ്മ വനജയും ഞാനും ഭാഗം 1 by rajani_binu | കാരണം: ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക. കൂടാതെ വാചകങ്ങളുടെ അവസാനം പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഡിസംബർ 23, 2022

എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഉമ്മ സക്കീന താത്ത by unni_  | കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അന്ത്യത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ വാചകങ്ങളുടെ അവസാനം പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഹാജിയാരുടെ ഭാര്യ ഖദീജ താത്ത by unni_| കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അന്ത്യത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ വാചകങ്ങളുടെ അവസാനം പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഡിസംബർ 14, 2022

വർഷ ആന്റിയും ഞാനും – ഭാഗം 1 by Gokul | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഡിസംബർ 11, 2022

മുലയൂട്ട് by vaishakh | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകളും ഉണ്ട്. വാചകങ്ങളുടെ അവസാനം പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം, കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഡിസംബർ 7, 2022

അഞ്ജലിയുടെ കഥ | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

എളാപ്പയുടെ ഭാര്യ by fathimaalthaf | കാരണം: സംഭാഷങ്ങണളുടെ തുടക്കത്തിലും അന്ത്യത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ വാചകങ്ങളുടെ അവസാനം പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകളും ഉണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം, കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നവംബർ 26, 2022

പുലിക്കാട്ടിൽ ചാർളി | കാരണം: സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അന്ത്യത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ വാചകങ്ങളുടെ അവസാനം പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

Agrham by Unni | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മസ്സാജ് ചെയ്ത് സിന്ധുനെ മുള്ളിച്ച കഥ – 1 by edward | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അന്ത്യത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ വാചകങ്ങളുടെ അവസാനം പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

മസ്സാജ് ചെയ്ത് സിന്ധുനെ മുള്ളിച്ച കഥ -2 by edward | കാരണം: ചില സംഭാഷണങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലും അന്ത്യത്തിലും ” ” ചേർത്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ വാചകങ്ങളുടെ അവസാനം പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങൾ, ചോദ്യ ചിഹ്നങ്ങൾ മറ്റും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സുഖം.. അത് മതി by athira | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

സജ്‌ന എന്റെ ഭാര്യ by johnconnorrobust | കാരണം: കഥയുടെ ദൈർഘ്യം തീരെ കുറവാണ്. ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

നവംബർ 25, 2022

ഉമ്മയും അലിക്കയും by Shafil | കാരണം: കഥയുടെ ദൈർഘ്യം തീരെ കുറവാണ്. ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

നവംബർ 24, 2022

ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടം | കാരണം: കഥയുടെ ദൈർഘ്യം തീരെ കുറവാണ്. ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

അവളുടെ രാവുകൾ | കാരണം: കഥയുടെ ദൈർഘ്യം തീരെ കുറവാണ്. ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

നവംബർ 23, 2022

അമ്മയുടെ കൂടെ ഒരു ജീവിതം 5 by Mohini | സംഭാഷണങ്ങൾ ആരാണ് പറയുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, വായനകാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ഇത് നിർബന്ധമായും ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

നവംബർ 4, 2022

അയലത്തെ ചേച്ചിയുടെ സിനിമ കാണൽ by rafeeq_hasan | കാരണം: കഥയുടെ ദൈർഘ്യം തീരെ കുറവാണ്. ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ഒക്ടോബർ 31, 2022

ആദ്യത്തെ കളി 1 by nasi | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ 18 വയസ്സിനു താഴെ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സെക്സ് കഥകൾ അനുവദനീയമല്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഞാനും മാമ്മിയും by sujith_k | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ ഭാര്യ നിർബന്ധിത ലൈംഗികത by __7_ | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

American nalukalu by irfana_la | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

അമ്മയും മോളും 1 | കാരണം: കഥയുടെ ദൈർഘ്യം തീരെ കുറവാണ്. ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

Canadian experiences പാർട്ട്‌ 1 by kdstories | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഷെമീമ എന്ന തേൻ വരിക്ക – 6 by adiltomsurya | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഷെമീമ എന്ന തേൻ വരിക്ക – 5 by adiltomsurya | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. വാക്യങ്ങളുടെ അവസാനം പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച ശേഷം കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കുക.

ഒക്ടോബർ 27, 2022

കല്യാണി by oliwertwist | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മുതലാളിയുടെ മകൾ എന്റെ ഭാര്യയായി by thoolika | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒക്ടോബർ 25, 2022

പുഷ്പയും ഞാനും part 1 | കാരണം: കഥ തീരെ ചെറുതാണ്. ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ഒക്ടോബർ 22, 2022

മാനേജറുടെ ഭാര്യ പ്രിയ ചേച്ചി ഭാഗം 3 | കാരണം: കഥ തീരെ ചെറുതാണ്. ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

ഒക്ടോബർ 2, 2022

സിന്ധുവിന്റെ കുളിയും ഇക്കാന്റെ കുണ്ണയും by sreenath_sree | കാരണം: കഥയുടെ ദൈർഘ്യം വളരെ കുറവാണ്. ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

സെപ്റ്റംബർ 27, 2022

അമ്മയും ഞാനും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ by Bijoy | Contains forced sex and blackmail.

സെപ്റ്റംബർ 27, 2022

സതിയാന്റി 1 by Sarath | കാരണം: കഥ തീരെ ചെറുതാണ്. ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

സെപ്റ്റംബർ 26, 2022

ബംഗാളി പ്ലംബർ by Sleeplesswitch | കാരണം: ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ തന്നെ കഥ മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 20, 2022

സന : ഭാഗം 1 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 17, 2022

ഷെമീമ എന്ന തേൻ വരിക്ക – 5 by adiltomsurya | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 15, 2022

ഷെമീമ എന്ന തേൻ വരിക്ക – 5 by adiltomsurya | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 14, 2022

മാനേജറുടെ ഭാര്യ പ്രിയ ചേച്ചി ഭാഗം 3 by kavi | കാരണം: കഥ തീരെ ചെറുതാണ്. ദയവായി 1000 വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

മമ്മിയും തമിഴൻ പണിക്കാരും ട്രെയിനിൽ by arunkumar1 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ MILF അമ്മ ജലജ – ഭാഗം 1 by robertali000000 | കാരണം: കഥ യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷ ആണ്. അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്യങ്ങൾ കഥയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട്.

എന്റെ കസിൻ (Real ) by rrr.com | കാരണം: കഥ യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷ ആണ്. അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്യങ്ങൾ കഥയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 10, 2022

ഓണത്തിന് കിട്ടിയ ബോണസ് by kukku98 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആഗസ്ത് 29, 2022

The അമ്മ by polo | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആഗസ്ത് 23, 2022

ഞാനും എന്റെ ശില്പയും 1 | കാരണം: ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആഗസ്ത് 20, 2022

ആദ്യ പ്രണയം ആദ്യ കളില്ലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കുന്നു ഭാഗം -1 by lp | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിരാമങ്ങളോ പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങളോ ഇല്ല. ഈ പ്രശ്‍നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും കഥ സമർപ്പിക്കുക.

ചെറിയമ്മയും ആയി ഉള്ള കോറന്റൈൻ ദിനങ്ങൾ by abhi_k | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിരാമങ്ങളോ പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങളോ ഇല്ല. ഈ പ്രശ്‍നങ്ങൾ

ജൂലൈ 31, 2022

എന്‍റെ ഷാബ്ന്ആന്റി | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജൂലൈ 28, 2022

മാനേജറുടെ ഭാര്യ പ്രിയ ചേച്ചി ഭാഗം 3 | Story too short. Please write 1000+ words long story without repeating contents from previous part.

ജൂലൈ 25, 2022

കൊറോണ വരുത്തിയ മാറ്റം (ഭാഗം -1) by mallu | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഈ പ്രശ്‍നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും കഥ സമർപ്പിക്കുക.

അമ്മായി തന്ന രതിസുഖം ഫുൾ സ്റ്റോറി by rahul131082 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജൂലൈ 14, 2022

ലളിതേച്ചി തന്ന സുഖം | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജൂലൈ 13, 2022

ഷീജയുടെ മകൻ സിദ്ധാർഥ് | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജൂൺ 4, 2022

അമ്മയും ചേച്ചിയും ഞാനും – 9 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മെയ് 13, 2022

മനു & അനു – 1 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 26, 2022

ഞാനും സുബിയും | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 23, 2022

കന്നഡക്കാരി | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 8, 2022

മാമ്പഴത്തോട്ടത്തിലെ കാമുകി പഴച്ചാറുകൾ | കാരണം: കഥ യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷ ആണ്. അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്യങ്ങൾ കഥയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട്.

മാമ്പഴത്തോട്ടത്തിലെ മദന പഴച്ചാറുകൾ രണ്ടാം ഭാഗം – പഞ്ചസാര ജ്യൂസ് ചുംബന യുദ്ധം | കാരണം: കഥ യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷ ആണ്. അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്യങ്ങൾ കഥയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട്.

ഏപ്രിൽ 3, 2022

കളിക്കളം 1 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഈ പ്രശ്‍നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും കഥ സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 24, 2022

കഴപ്പി കാമുകിയും കുണ്ടൻ കാമുകനും ( ഭാഗം-1 ) | കാരണം: കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാർച്ച് 21, 2022

രാഗിണി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഭാഗം1 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ സംഭാഷണങ്ങൾ കഥയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാൻ ” ” ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പ്രശ്‍നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും കഥ സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 11, 2022

ഒരു കുണ്ടന്റെ ഡയറി | കാരണം: കഥ ചെറിയ വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതി വാക്യങ്ങൾ പൂർണ വിരാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കുക.

ഫെബ്രുവരി 16, 2022

എന്റെ വീട് | കാരണം: കഥക്ക് തീരെ ദൈർഘ്യമില്ല.

ഫെബ്രുവരി 9, 2022

ഒരു പുസ്തക വായന | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫെബ്രുവരി 7, 2022

കഴപ്പി കാമുകിയും കുണ്ടൻ കാമുകനും ( ഭാഗം 2 ) | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആത്മാവിന് ഒരേ ഒരു ഉടമ | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫെബ്രുവരി 6, 2022

ഞാനും നസീമയും | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഞാനും നസീമയും 2 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജനുവരി 11, 2022

എന്റെ നിതംബ സുന്ദരി | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു കഥയിലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ കഥയിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നു.

ജനുവരി 03, 2022

അമ്മയും, മകനും, പഴം തീറ്റയും – 2 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷരതെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ സംഭാഷണങ്ങളെ കഥയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ” ” ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോച്ചിട്ടില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച് കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഡിസംബർ 30, 2021

മഴയുള്ള രാത്രിയും ചരക്ക് മാമിയും – 7 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു കഥയിലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ കഥയിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഡിസംബർ 22, 2021

മഴയുള്ള രാത്രിയും ചരക്ക് മാമിയും – 7 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു കഥയിലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ കഥയിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഡിസംബർ 19, 2021

കന്നീ പൂറി പൊന്നൂ | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാടു അക്ഷര തെറ്റുകളും, സംഭാഷണങ്ങളിൽ ” ” ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപായിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മാമൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ മാമിയെ ഗർഭിണിയാക്കി- 2 | കാരണം: മറ്റൊരു കഥയിലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ കഥയിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഡിസംബർ 01, 2021

കഴപ്പി കാമുകിയും കുണ്ടൻ കാമുകനും (ഭാഗം-2) | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

നവംബർ 22, 2021

കഥ: ഭാര്യയുടെ അടുപ്പം 1 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

നവംബർ 16, 2021

കഥ: ബോസ്സിന്റെ കൂടെ ഒരു രാത്രി | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.