പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കഥകൾ

സെപ്റ്റംബർ 26, 2022

ബംഗാളി പ്ലംബർ by Sleeplesswitch | കാരണം: ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ തന്നെ കഥ മുൻപ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 20, 2022

സന : ഭാഗം 1 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ 17, 2022

ഷെമീമ എന്ന തേൻ വരിക്ക – 5 by adiltomsurya | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 15, 2022

ഷെമീമ എന്ന തേൻ വരിക്ക – 5 by adiltomsurya | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 14, 2022

മാനേജറുടെ ഭാര്യ പ്രിയ ചേച്ചി ഭാഗം 3 by kavi | കാരണം: കഥ തീരെ ചെറുതാണ്. ദയവായി 1000 വാക്കുക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കഥ എഴുതുക.

മമ്മിയും തമിഴൻ പണിക്കാരും ട്രെയിനിൽ by arunkumar1 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ MILF അമ്മ ജലജ – ഭാഗം 1 by robertali000000 | കാരണം: കഥ യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷ ആണ്. അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്യങ്ങൾ കഥയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട്.

എന്റെ കസിൻ (Real ) by rrr.com | കാരണം: കഥ യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷ ആണ്. അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്യങ്ങൾ കഥയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട്.

സെപ്റ്റംബർ 10, 2022

ഓണത്തിന് കിട്ടിയ ബോണസ് by kukku98 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആഗസ്ത് 29, 2022

The അമ്മ by polo | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആഗസ്ത് 23, 2022

ഞാനും എന്റെ ശില്പയും 1 | കാരണം: ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആഗസ്ത് 20, 2022

ആദ്യ പ്രണയം ആദ്യ കളില്ലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കുന്നു ഭാഗം -1 by lp | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിരാമങ്ങളോ പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങളോ ഇല്ല. ഈ പ്രശ്‍നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും കഥ സമർപ്പിക്കുക.

ചെറിയമ്മയും ആയി ഉള്ള കോറന്റൈൻ ദിനങ്ങൾ by abhi_k | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിരാമങ്ങളോ പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങളോ ഇല്ല. ഈ പ്രശ്‍നങ്ങൾ

ജൂലൈ 31, 2022

എന്‍റെ ഷാബ്ന്ആന്റി | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജൂലൈ 28, 2022

മാനേജറുടെ ഭാര്യ പ്രിയ ചേച്ചി ഭാഗം 3 | Story too short. Please write 1000+ words long story without repeating contents from previous part.

ജൂലൈ 25, 2022

കൊറോണ വരുത്തിയ മാറ്റം (ഭാഗം -1) by mallu | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഈ പ്രശ്‍നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും കഥ സമർപ്പിക്കുക.

അമ്മായി തന്ന രതിസുഖം ഫുൾ സ്റ്റോറി by rahul131082 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജൂലൈ 14, 2022

ലളിതേച്ചി തന്ന സുഖം | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജൂലൈ 13, 2022

ഷീജയുടെ മകൻ സിദ്ധാർഥ് | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജൂൺ 4, 2022

അമ്മയും ചേച്ചിയും ഞാനും – 9 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മെയ് 13, 2022

മനു & അനു – 1 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 26, 2022

ഞാനും സുബിയും | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 23, 2022

കന്നഡക്കാരി | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ 8, 2022

മാമ്പഴത്തോട്ടത്തിലെ കാമുകി പഴച്ചാറുകൾ | കാരണം: കഥ യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷ ആണ്. അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്യങ്ങൾ കഥയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട്.

മാമ്പഴത്തോട്ടത്തിലെ മദന പഴച്ചാറുകൾ രണ്ടാം ഭാഗം – പഞ്ചസാര ജ്യൂസ് ചുംബന യുദ്ധം | കാരണം: കഥ യാന്ത്രികമായ പരിഭാഷ ആണ്. അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്യങ്ങൾ കഥയിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട്.

ഏപ്രിൽ 3, 2022

കളിക്കളം 1 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഈ പ്രശ്‍നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും കഥ സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 24, 2022

കഴപ്പി കാമുകിയും കുണ്ടൻ കാമുകനും ( ഭാഗം-1 ) | കാരണം: കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാർച്ച് 21, 2022

രാഗിണി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഭാഗം1 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷര തെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ സംഭാഷണങ്ങൾ കഥയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാൻ ” ” ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പ്രശ്‍നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും കഥ സമർപ്പിക്കുക.

മാർച്ച് 11, 2022

ഒരു കുണ്ടന്റെ ഡയറി | കാരണം: കഥ ചെറിയ വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതി വാക്യങ്ങൾ പൂർണ വിരാമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കുക.

ഫെബ്രുവരി 16, 2022

എന്റെ വീട് | കാരണം: കഥക്ക് തീരെ ദൈർഘ്യമില്ല.

ഫെബ്രുവരി 9, 2022

ഒരു പുസ്തക വായന | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫെബ്രുവരി 7, 2022

കഴപ്പി കാമുകിയും കുണ്ടൻ കാമുകനും ( ഭാഗം 2 ) | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആത്മാവിന് ഒരേ ഒരു ഉടമ | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫെബ്രുവരി 6, 2022

ഞാനും നസീമയും | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഞാനും നസീമയും 2 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജനുവരി 11, 2022

എന്റെ നിതംബ സുന്ദരി | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു കഥയിലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ കഥയിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നു.

ജനുവരി 03, 2022

അമ്മയും, മകനും, പഴം തീറ്റയും – 2 | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാട് അക്ഷരതെറ്റുകൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ സംഭാഷണങ്ങളെ കഥയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ” ” ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോച്ചിട്ടില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പരിഹരിച്ച് കഥ വീണ്ടും സമർപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഡിസംബർ 30, 2021

മഴയുള്ള രാത്രിയും ചരക്ക് മാമിയും – 7 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു കഥയിലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ കഥയിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഡിസംബർ 22, 2021

മഴയുള്ള രാത്രിയും ചരക്ക് മാമിയും – 7 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഉള്ള ഒരു കഥയിലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ കഥയിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഡിസംബർ 19, 2021

കന്നീ പൂറി പൊന്നൂ | കാരണം: കഥയിൽ ഒരുപാടു അക്ഷര തെറ്റുകളും, സംഭാഷണങ്ങളിൽ ” ” ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപായിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മാമൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ മാമിയെ ഗർഭിണിയാക്കി- 2 | കാരണം: മറ്റൊരു കഥയിലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ കഥയിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഡിസംബർ 01, 2021

കഴപ്പി കാമുകിയും കുണ്ടൻ കാമുകനും (ഭാഗം-2) | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

നവംബർ 22, 2021

കഥ: ഭാര്യയുടെ അടുപ്പം 1 | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

നവംബർ 16, 2021

കഥ: ബോസ്സിന്റെ കൂടെ ഒരു രാത്രി | കാരണം: മറ്റൊരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ കഥ മുൻപേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.